POLICAJNÁ KYNOLÓGIA

ako ďalej v Európskej únii?

Nezvratný proces integrácie Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie neobišiel a ani v najbližšej budúcnosti neobíde bezpečnostné štruktúry štátu, Policajný zbor  nevynímajúc. Ako sa tento epochálny proces odrazí v sociálnej, ekonomickej, politickej rovine ponecháme na iných a kompetentných. Pokúsme sa priblížiť nové zmeny, ktoré čakajú v tomto kontexte Policajný zbor a slovenskú policajnú kynológiu zvlášť, a to predovšetkým v oblasti legislatívy, inštitucionalizácie a v trendoch rozvoja, napr. v prijatí medzinárodných kynologických programov, projektov a pod.

Legislatíva
Problematika policajnej kynológie  je v práve Európskej únie a európskych spoločenstiev u upravená len marginálne. V Schengenskej dohode je zmienka o použití psov v boji proti drogám a takisto v Nariadení  Európskej komisie  č. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti civilného letectva je spomínané využitie psov na detekciu výbušnín.
V podmienkach Slovenskej republiky je legislatívna úprava inštitútov upravujúcich činnosť služobnej kynológie zakotvená v zákone o Policajnom zbore. V novelách tohoto zákona boli postupne prijímané dôležité ustanovenia rozširujúce, resp. upresňujúce jednotlivé zákonné inštitúty vzťahujúce sa k činnosti služobnej kynológie, napr.:
- nová úprava v § 20a - „Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov“, ktorá  oprávňuje policajta okrem odoberania daktyloskopických odtlačkov, vykonania merania tela, vyhotovenia obrazových, zvukových a obdobných záznamov a odoberania biologických vzoriek umožňujúcich získanie informácií o genetickom vybavení, zisťovať aj telesné znaky.

- § 31 - „Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí “– bol  novelizáciou zákona doplnený o dôležité oprávnenie držať, skladovať a používať na účely výučby a výcviku aj mŕtvolné pachy..
- § 38a - Operatívno-pátracia činnosť,  ods. 2 v znení: „Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby Policajného zboru, ktoré sú na tento účel oprávnené využiť aj služobného psa na  pachové práce.“
- § 53, ods. 2 je novelizovaný nasledovne. „ Policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby alebo charakter služobného zákroku vyžaduje, môže použiť služobného psa bez náhubku“.

Prijaté inštitúty hodnotíme pozitívne. Zatiaľ sme sa nestretli s podobným výrazným legislatívnym vymedzením tejto oblasti v iných krajinách, štáty  Európskej únie nevynímajúc.
V tejto oblasti budú naďalej upravované interné predpisy týkajúce sa využívania služobných psov na vyhľadávanie drog, výbušnín, zbraní a mŕtvol, taktiky používania služobných psov na mieste činu, tematické plány výcvikových kurzov a skúšobné poriadky výcviku služobných psov   v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie.  V pripravovanej novele zákona o Policajnom zbore bude  definované oprávnenie použiť služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom v nasledujúcom znení:
- § 20-„Oprávnenie použiť služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom“.
1. Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený používať služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom.
2. Látky so špecifickým pachom sú najmä strelné alebo hromadne účinné zbrane, strelivo, výbušniny, výbušné predmety, omamné a psychotropné látky, mŕtvolné pachy, prekurzory a jedy.
3. Policajt pri používaní služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom, najmä však pri jeho použití pri prehliadke osoby, batožiny, dopravného prostriedku a iných vecí a tiež pri jeho použití v byte, prevádzkovej budove, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie alebo v inom uzavretom priestore, je povinný postupovať tak, aby sa dodržiavali základné hygienické pravidlá, šetril sa majetok a osobné veci a nebola ponižovaná ľudská dôstojnosť prehliadanej osoby.     

Inštitucionalizácia
Základnou a prioritou úlohou je vytvoriť funkčný a efektívny model organizačných celkov organicky prispôsobených všeobecnej organizačnej štruktúre Policajného zboru  v konkrétnej  krajine. Z tohoto podhľadu sa javí náš model plne zabezpečujúci efektívny výkon policajnej kynológie v celom jej širokom diapazóne úloh, ktoré plní v kontexte hlavných úloh Policajného zboru:
Návrh novej organizačnej štruktúry služobnej kynológie v Policajnom zbore v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky je nasledovný:

A/ na úrovni Prezídia Policajného zboru:
Organizačnú štruktúru odboru kynológie Prezídia PZ zachovať v terajšej podobe a prisystemizovať funkčné miesta:
- inštruktor                                                2     kpt.        Ú/Š                             PT -  5
- referent výcviku psov                            3     OZ         US                              PT -  5

B/ na úrovni krajských riaditeľstiev Policajného zboru:
Na krajských riaditeľstvách Policajného zboru  zachovať po línii služobnej kynológie súčasný status quo, t.j. na Krajskom riaditeľstve PZ v Bratislave a na Krajskom riaditeľstve PZ v Košiciach ponechať oddelenia služobnej kynológie v priamej podriadenosti zástupcu riaditeľa krajského riaditeľa PZ. Na ostatných krajských riaditeľstvách Policajného zboru ponechať funkčné tabuľkové miesto starší referent špecialista pre výkon služobnej kynológie takisto v priamej podriadenosti zástupcu riaditeľa krajského riaditeľa PZ.  Perspektívne sa plánuje vytvorenie samostatných oddelení služobnej kynológie aj na týchto krajských riaditeľstvách PZ.

C/ na úrovni okresných riaditeľstiev  Policajného zboru:
Zriadiť oddelenia, resp. skupiny služobnej kynológie, na platforme samostatných organizačných celkov, ktoré budú v plnom rozsahu realizovať výkon služobnej kynológie v rámci príslušného územného teritória.  Analýza výslednosti využitia služobných psov vo výkone služby potvrdila opodstatnenosť existencie oddelení služobnej kynológie na tých okresných riaditeľstvách PZ, ktoré disponovali uvedenými organizačnými zložkami od 1. 1. 1998 do 31. 8. 1999. Na týchto okresných riaditeľstvách PZ bola percentuálna výslednosť podstatne vyššia, napr. v roku 1997 celková úspešnosť v klasickej kynológii predstavovala celkom 58,4 %. Po zriadení oddelení v roku 1998 bol zaznamenaný nárast v úspešnosti na 66,3 % a v roku 1999 až na 76 %. V minulom roku bol zaznamenaný všeobecný pokles využívania služobných psov na klasické a špeciálne pachové práce, t.j. v tých oblastiach činnosti, v ktorých práve systemizácia oddelení služobnej kynológie podmieňuje efektívne využívanie služobných psov v priamom výkone služby.

Z hľadiska komparácie organizačnej štruktúry služobnej kynológie napr. s Českou republikou je potrebné zdôrazniť, že od roku 1988 sú zriadené uvedené organizačné útvary na všetkých okresných riaditeľstvách PZ v Českej republike.
Systemizácia uvedených organizačných zložiek umožní operatívnejšie a efektívnejšie využívanie služobnej kynológie vo výkone služby,   rýchlejšiu účasť psovoda na pátraní po čerstvej stope na mieste činu a na zásahoch v prípadoch narušenia technicky zabezpečených objektov. Sústredený počet psov bude tiež postačujúci pre zabezpečenie pátracích a bezpečnostných akcií, napr. pri vyhľadávaní drog, výbušnín, ale aj kultúrnych a športových podujatí. Výrazne sa zvýši úroveň prípravy služobných psov pri spoločných a pokračovacích výcvikoch, kvalita ustajnenia a starostlivosti, čo bude mať vplyv na celkovú pripravenosť služobných psov na výkon služby. 
Realizácia uvedeného  systémového opatrenia prispeje aj k stabilizácii psovodov na uvedených funkčných tabuľkových miestach a  do značnej miery eliminuje ich súčasnú  fluktuáciu.

Oddelenia služobnej kynológie sú zriadené na OR PZ v Trnave, OR PZ v Dunajskej strede, OR PZ v Galante, OR PZ v Senici, OR PZ v Trenčíne, OR PZ v Považskej Bystrici, OR PZ v Prievidzi, OR PZ v Nitre, OR PZ v Nových Zámkoch, OR PZ v Komárne, OR PZ v Leviciach, OR PZ v Topoľčanoch, OR PZ v Žiline, OR PZ v Čadci, OR PZ v Dolnom Kubíne, OR PZ v Liptovskom Mikuláši, OR PZ v Martine, OR  PZ Ružomberku, OR PZ v Banskej Bystrici, OR PZ v Brezne, OR PZ v Lučenci, OR PZ v Rimavskej Sobote, OR PZ vo Zvolene, OR PZ v Žiari nad Hronom, OR PZ v Košiciach I, OR PZ v Košiciach II, OR PZ v Košiciach – okolie, OR PZ v Michalovciach, OR PZ v Rožňave, OR PZ v Spišskej Novej Vsi, OR PZ v Trebišove, OR PZ  v Prešove, OR PZ v Bardejove, OR PZ v Humennom, OR PZ v Poprade a v OR PZ vo Vranove nad Topľou.

Projekty
Slovenská republika participovala v minulých rokoch na rôznych odborných policajných projektoch v rámci aproximačného procesu do Európskej únie. Jedným z nich bol Projekt subregionálnej spolupráce AD/RER/97/B41 – „Efektívny rozvoj výcviku a využívania služobných psov na detekciu drog“. Čo mu predchádzalo?
Vláda Slovenskej republiky prijala  Národný program boja proti drogám, v ktorom deklaruje, že medzinárodná spolupráca sa bude orientovať predovšetkým na Organizáciu spojených národov. Táto spolupráca je založená na základe troch dohovorov: Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961, Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovor proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988. Slovenskú republiku zaväzujú tieto dokumenty okrem ich zapracovania do právneho poriadku aj aktívne spolupracovať s Programom OSN pre kontrolu drog (ďalej len „UNDCP“), ktorý bol vytvorený na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN ako orgán OSN zodpovedný za koordináciu medzinárodných aktivít v oblasti kontroly drog.
Stratégia UNDCP pre spoluprácu v oblasti kontroly drog medzi krajinami višegrádskej štvorky bola v minulosti zameraná najmä na národné iniciatívy uplatňovania práva. V nedávnej minulosti nastal posun k multisektoriálnym iniciatívam a vypracovaniu aktivít k redukcii požiadaviek po drogách. Na týchto základoch UNDCP a vlády Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovinska (do spolupráce bolo prijaté neskôr) podpísali dňa 5. októbra 1995 Memorandum o porozumení ako prejav ich politického úsilia vytvoriť a realizovať subregionálne opatrenia vo vybraných oblastiach kontroly drog.
Projekt subregionálnej spolupráce AD/RER/97/B41 – „Efektívny rozvoj výcviku a využívania služobných psov na detekciu drog“ je jedným zo šiestich programov schválených uvedenými subjektami podpísaním Memoranda o porozumení. Tento projekt sa týka problematiky detekcie drog služobnými psami, ktorí sú prostriedkom na ich účinné a efektívne odhaľovanie. Projekt je zameraný na odborné poznatky, výcvik a manažérske schopnosti na národnej úrovni programu detekcie drog služobnými psami v subregiónoch. Jeho cieľom, okrem iného, je zdokonaliť schopnosti detekcie drog nielen pre zvýšenie počtu odhalení a zhabaní týchto látok, ale má predstavovať aj základ pre vypracovanie spoločných represívnych opatrení proti drogám v subregiónoch.
Schválením projektu UNDCP bola vytvorená platforma na realizáciu programu pre spoluprácu medzi piatimi stredoeurópskymi  krajinami a UNDCP v oblasti špecializovanej kynológie. Realizácia predmetného projektu je založená na odborných poznatkoch v rámci subregiónu a regionálnych výkonných útvarov. Jeho uskutočnenie bude prebiehať v Škole psovodov v Dunakeszi v Maďarsku. V závere projektu zúčastnené krajiny budú realizovať tréningové programy detekcie drog služobnými psami podľa osvojených tréningových programov. Je predpoklad, že bude zložená z expertov jednotlivých subregiónov, čím sa zaručí výmena informácií, odborných materiálov a prípadne tréningových programov na výmenu frekventantov.
V súčasnom období je Policajný zbor zapojený do spolupráce v medzinárodnej skupine Interpolu - IEWGPD, ktorá rieši využívanie služobných psov pri objasňovaní trestných činov.  Slovenská republika aktívne participuje na činnosti tejto skupiny a spracováva koncepciu  a metodiku výcviku služobných psov špecializovaných na detekciu mŕtvol a ich častí. Uvedená koncepcia bude súčasťou zborníka, ktorý vytvorí jednotný súbor metodík využívaných policajnými zbormi európskych štátov. V rámci pokračovania spolupráce policajných síl v Európskej únii odbor kynológie bude realizovať úlohy, ktoré vyplynú z celkom uskutočnených osem pracovných stretnutí kynológov uvedenej medzinárodnej skupiny Interpolu.

Trendy rozvoja

Úsek ochrany hranice Schengenského typu
S prípravou vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a s tým súvisiace zvýšenie ochrany slovensko - ukrajinskej hranice odbor kynológie zvýši produkciu šteniat v chovateľskej stanici Polícia-Slovakia pre výkon služby na štátnej hranici tak, aby boli pokryté požiadavky jednotlivých  oddelení hraničnej kontroly. Tieto požiadavky budú realizované aj pri obmene služobných psov a doplnení plánovaných stavov služobných psov pre oddelenia hraničnej kontroly dislokované na východnej hranici.
V súvislosti s realizáciou projektu na personálne posilnenie  hranice Európskej únie je na každom z deviatich oddelení hraničnej kontroly  dislokovaných na štátnej hranici s Ukrajinou systemizovaných 10 tabuľkových miest starších inšpektorov psovodov.
Po línii služobnej kynológie preto v rámci aktualizácie Schengenského akčného plánu vyvstáva úloha:
-realizovať  odbornú výchovu a prípravu psovodov a výcvik služobných psov zaradených na uvedených základných útvaroch v strediskách klasického a špecializovaného výcviku odboru kynológie.
-zabezpečiť potrebný počet služobných psov z vlastného strediska chovu pre doplnenie plánovaných systemizovaných stavov,

Úsek policajnej záchranárskej kynológie
V súlade s nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 29/2002 o zriadení záchranárskeho modulu pre zahraničie budú vytvárané podmienky pre činnosť pracovného tímu psovodov - záchranárov so služobnými psami na plnenie špeciálnych činnosti a rozvíjanie a upevňovanie vzájomnej spolupráce s policajnými zbormi Európskej únie.
Vyústením prípravy členov záchranárskeho modulu pre zahraničie bola na prelome rokov 2003/2004   rozsiahla záchranárska akcia po ničivom zemetrasení v Iraku. Šesť policajných psovodov so služobnými psami cvičenými na tento účel vytiahlo z trosiek budov 21 mŕtvych tiel.

Úsek medzinárodnej policajnej spolupráce
V rámci integračných procesov do Európskej únie je v pláne pokračovať v organizovaní medzinárodných stretnutí reprezentantov európskych policajných zborov na majstrovstvách Európy (Z iniciatívy slovenskej strany sa pravidelne organizujú európske šampionáty na vyhľadávanie výbušnín a drog policajnými psami). V nasledujúcom období bude potrebné zintenzívniť túto spoluprácu, pričom dôraz okrem iného položiť na využitie záchranárskeho modulu pre zahraničie, v ktorej oblasti Policajný zbor má dobré skúsenosti aj v zahraničí. Pozornosť bude nutné sústrediť na jednotnú prípravu psovodov a služobných psov v rámci Európskej únie, osobitne na vyhľadávanie drog a výbušnín a boj proti terorizmu. Z pohľadu zachovania génového fondu pracovných línií plemena nemecký ovčiak sa javí ako potrebné spoluprácu rozvíjať a upevňovať aj v oblasti chovu služobných psov, v ktorej má Policajný zbor  dobré skúsenosti a výsledky.

V rámci ďalšieho rozvoja medzinárodných aktivít smerujúcich k  posilneniu integračného procesu kandidátskych krajín odbor kynológie navrhuje:
- vytvoriť novú organizačnú štruktúru IEWGPD rozšírenú o tematické odborné pracovné  sekcie ,
- rozšíriť členskú základňu IEWGPD o ďalšie krajiny organizované v INTREPOL-e a EUROPOL-e.

Slovenská strana s tým cieľom odporúča vytvoriť odbornú sekciu  zloženú zo zástupcov prizvaných členských  štátov INTREPOL-u a EUROPOL-u. Táto odborná sekcia bude zabezpečovať:
- organizovanie medzinárodných kynologických konferencií (workshopov) na súčasné aktuálne témy (napr. efektívne využívanie služobných psov v rámci boja proti medzinárodnému  terorizmu, pri ochrane hraníc v zmysle Schengenského dohovoru, v podmienkach boja proti organizovanému zločinu a pod.).  Konferencií sa bude zúčastňovať  menežment policajnej kynológie z jednotlivých členských  štátov.
- organizovanie praktického porovnávania výkonu služobných psov (vyhľadávanie     výbušnín, resp. drog – formou európskych šampionátov) pre inštruktorov výcviku a  psovodov v rámci medzinárodných stretnutí (konferencií). Odborným garantom tejto pracovnej  skupiny bude Slovenská republika a Česká republika.

pplk. RNDr. Vladimír Ďurišin

<< späť