METODIKA VÝCVIKU SA BULHARSKÝM ZÁCHRANÁROM PÁČILA

 

Na tohtoročnom medzinárodnom zimnom sústredení psovodov horských služieb a ich lavínových psov, ktoré sa uskutočnilo v snehom zasypanej Mengusovskej doline a v okolí zamrznutého Popradského plesa, sa v dňoch 12. až 17. februára 2006 zúčastnilo 35 psovodov a psov z profesionálnych i dobrovoľných zborov viacerých horských záchranných služieb. Do Vysokých Tatier pricestovali členovia „Horské služby“ (HS) z Českej republiky, členovia poľských tatranských horských služieb GOPR a TOPR, dobrovoľní záchranári z Tatranskej horskej služby (DZ THS), profesionálni záchranári z Horskej záchrannej služby (HZS), policajní psovodi – členovia Záchranárskeho modulu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, desať dobrovoľných figurantov – členov horských služieb, a po prvýkrát členovia „Planinske spasitelne službe“ (PKSS), ktorú riadi Bulharský červený kríž (BČK).

 


Jednotlivé pracoviská skúšobných komisií navštívili aj riadiaci
pracovníci – zľava riaditeľ odboru kynológie a hipológie P PZ
plk. RNDr. Vladimír Ďurišin, riaditeľ HZS Ing. Jozef Janiga a predseda
skúšobnej komisie – psovod-záchranár
a náčelník HZS vo Vrátnej doline Marián Matušek.

Horská záchranná služba aj po svojom začlenení do zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) v roku 2003, pôsobí nielen na území Slovenskej republiky, ale podľa potreby aj mimo jej územia, pričom spolupracuje s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na základe zákona č. 544/2002 Z. z. o HZS. Pri poskytovaní záchranárskych služieb bez-prostredne spolupracuje najmä s dobrovoľnými záchra-nármi Tatranskej horskej služby (DZ THS), Leteckou záchrannou službou (LZS) v Poprade, Banskej Bystrici a Žiline, a s vrtuľníkovou letkou odboru leteckej prepravy Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Horská záchranná služba spolupracuje s týmito zložkami nielen pri pátracích akciách, ale aj pri usporadúvaní odborných školení, kurzov a sústredení. Horskí záchranári spolupracujú aj s príslušníkmi Policajného zboru (spoločne dokumentujú a objasňujú smrteľné nehody v našich horstvách, spolupracujú pri obhliadkach, záznamoch, odovzdávaní a výmene informácií), pri spoločných pátraniach, a najmä v oblasti služobnej kynológie.

Horská záchranná služba vykonáva záchranársku čin-nosť v šiestich oblastných strediskách HZS a v súčas-nosti má 114 zamestnancov (z toho 96 záchranárov, z ktorých  23  pôsobí   vo  Vysokých  Tatrách). Od svojho

začlenenia k zložkám MV SR si záchranári zvyšujú svoju odbornú spôsobilosť pravidelnými školeniami v školia-com stredisku HZS, pričom vzdelávanie a cvičenie tvorí približne 30% z celkového fondu pracovného času každého zamestnanca. Koncepciu činnosti si školiace stredisko HZS upravuje podľa vývoja a služobných potrieb. Ale dnes je zrejmé, že pre systematický profesionálny rast záchranárov je nevyhnutné pravidelne pripravovať zdokonaľovacie cyklické vzdelávania a praktické nácviky, ktoré ich pripravia na poskytovanie záchranárskych služieb vo všetkých klimatických a výškových podmienkach našich horstiev.

Súčasťou školiaceho strediska HZS je aj záchranárska kynológia. Psovodov-záchranárov pripravuje teoreticky a prakticky, zvyšuje a stabilizuje pracovnú a zdravotnú kondíciu lavínových psov pre úspešné zvládnutie vyhľadávacích a pátracích akcií, najmä pri lavínových nešťastiach. Stredisko zaviedlo v roku 2003 evidenčné psovodské knižky, v ktorých sa zaznamenáva celá činnosť psovoda (výcviky, kurzy, stáže) a pracovná kategorizácia jeho psa. Základným predpokladom úspešného nasadenia psa v náročných vysokohorských podmienkach je individuálny výcvik spojený s následnou kontrolou výkonnosti psov na spoločných výcvikoch a pracovných sústredeniach. Preto sa psovodi HZS zúčastňujú aj na zahraničných stážach a výcvikoch, na ktorých sa pracovne zdokonaľujú, učia sa koordinovať vzájomnú spoluprácu a spoločné nasadenie (napr. s poľskými záchranármi). Takéto sústredenia im zároveň umožňujú porovnávať výkonnostnú úroveň lavínových psov jednotlivých horských služieb. Psovodi a psy HZS sa svojimi výkonmi zahraničným partnerom nielen vyrovnajú, ale často predstavujú vážnu „konkurenciu“ (povedané v dobrom slova zmysle, pri záchrane zdravia a životov ľudí nemožno hovoriť o konkurencii). Psovodi HZS sa na rozhraní tohtoročného januára a februára zúčastnili v nemeckých horských strediskách Oberstaufen a Steibis medzinárodného kurzu lavínových psov zameraného na vyhľadávanie osôb za pomoci lavínových psov a s použitím lavínových prístrojov, spojeného s nácvikom súčinnosti s leteckou prepravou vrtuľníkom. Napríklad, psovod-záchranár Štefan Rybár z HZS vo Vrátnej doline so svojím 6-ročným nemeckým ovčiakom Blekom z chovnej stanice Polícia Slovakia na tomto sústredení obhájil v náročnej medzinárodnej konkurencii najvyššiu výkonnostnú triedu CW, ktorú si udržalo iba niekoľko jedincov z 30 psovodov a psov z piatich európskych krajín.

 

Preto aj HZS každoročne usporiada letné a zimné medzinárodné sústredenia a praktické kurzy, na ktorých psovodi-záchranári precvičujú a zdokonaľujú výkony svojich štvornohých zverencov. Spolupráca s vrtuľníkovou letkou MV SR umožňuje, že psy si zvykajú na nevyhnutný transport vrtuľníkom. Pri skutočnom páde lavíny je rýchly presun na lavínové pole zárukou, že obete lavíny budú skôr nájdené, čo zvýši ich šancu na prežitie. Letecká preprava zároveň šetrí fyzické sily psovodov a psov, ktoré by strácali pri namáhavých výstupoch v hlbokom snehu (psovodi kedysi nosili psy v ťažkých terénoch doslova na rukách, aby sa pred hľadaním v lavíne nevyčerpali).

Psy sú po preprave v podvese vrtuľníka bezprostredne vysadzované na cvičné lavínové pole, na ktorom hľadajú zahrabaných figurantov. Psovodi a psy sa na záver každoročného zimného sústredenia musia podrobiť kvalifikačným skúškam, a podľa toho, ako svedomito psovodi svojich zverencov cvičia, sú psy zaraďované do príslušných výkonnostných tried. Do kategórie „A“ sú zaraďované psy schopné vyhľadať predmety a osoby v záhraboch hlbokých do 50 cm, do kategórie „B“ sú zaraďované psy vyhľadávajúce v 1,5 až 2-metrovej hĺbke, a do kategórie „C“ sú zaraďované psy schopné nájsť hľadané predmety a osoby v 3-metrovej vrstve snehu.

 

Pracovný program tohtoročného zimného sústredenia pripravil vedúci kynológ HZS Ladislav Gardošík tak, aby sa účastníci kurzu zdokonalili vo vyhľadávaní predmetov a osôb v snehových záhraboch a v umelej lavíne v súčinnosti s vrtuľníkom letky MV SR MI-171, ktorý riadil veliteľ lietadla Ing. Viliam Orosz.

 

Na sústredení sa zúčastnili aj dvaja psovodi-špecialisti z Policajného zboru, ktorí viedli nácvik vyhľadávania vzoriek mŕtvolných pachov. K výcviku vyhľadávania vzoriek mŕtvolných pachov pristupovali individuálne, podľa stupňa vycvičenia jednotlivých zvierat. Čiže najmladšie psy sa, napríklad, učili vyhľadávať vzorky po hodine od ich uloženia, a staršie, skúsené zvieratá hľadali vzorky po jednom, až štyroch dňoch od ich ukrytia v snehovom záhrabe (zahrabávač vzorky si strom, pod ktorý uložil pachovú vzorku, pre vlastnú kontrolu nenápadne označil). S úrovňou výcviku lavínových psov pri vyhľadávaní figurantov a vzoriek mŕtvolného pachu bol veľmi spokojný aj riaditeľ odboru kynológie Prezídia Policajného zboru plk. RNDr. Vladimír Ďurišin – veď až štyri psy úspešne pôsobiace v slovenských a poľských horských službách pochádzajú z chovnej stanice Polícia Slovakia, čo svedčí o stabilnom chovnom genofonde a vyrovnaných povahových typoch.  


Aj keď niektorí horskí záchranári používajú aj iné plemená
(napr. labradorské retrievre, belgické a austrálske ovčiaky),
doménu lavínových psov tvoria nemecké ovčiaky (NO). Vzorku
4-dňového mŕtvolného pachu úspešne našiel aj NO Deny z CHST Polícia Slovakia, ktorého úspešne cvičí a v službe využíva
náčelník HZS z Donovál, Vladimír Vitek.


Aj keď bulharskí záchranári využívajú 22 lavínových psov, dvaja účastníci sústredenia z PKSS BČK Metodi Todorov a Rajčo Todorov si svoje psy kvôli prísnym veterinárnym opatreniam (neustále rozširovanie vtáčej chrípky), nemohli priviezť. Keďže vo svojej vlasti nemajú oprávnenie využívať pri výcviku lavínových psov pachové konzervy s uloženým mŕtvolným pachom a s bulharskou políciou spolupracujú iba pri objasňovaní trestnej činnosti, ktorá súvisí s ich pôsobením v pohoriach Stara Planina, Vitoša, Rila, Pirin a Rodopy, necvičia a nepripravujú svoje lavínové psy aj na vyhľadávanie zomrelých obetí lavín. Ako však priznali, našu metodiku výcviku obdivujú a uznávajú, pretože sa presvedčili, že je vysoko účinná. Nácviky jednotlivých disciplín svedomito pozorovali a filmovali, aby im získané poznatky domáci výcvik uľahčili.

 

Účastníci sústredenia sa každý deň v neskorých popoludňajších hodinách zúčastňovali aj na prednáškach z veterinárnej medicíny a starostlivosti o psov, humánnej zdravovedy a poskytovania prvej pomoci zraneným a zároveň si osvojovali taktiku a techniku postupu a riadenia záchranárskych operácií na mieste pádu lavíny podľa skúseností, foto a videozáznamov iných horských záchranárov. Aj keď psovodi-záchranári cvičia svojich zverencov individuálne, počas sústredenia sa zdokonaľovali aj v používaní jednotnej metodiky výcviku platnej v záchranárskych zložkách Európskej únie a v organizácii IKAR-CISA, združujúcej horské služby.

 


Spoločná snímka na rozlúčku – horskí záchranári boli s úrovňou sústredenia, jeho pracovným i spoločenským programom,
naplánovanými a splnenými úlohami spokojní. Dovidenia o rok priatelia, ukážeme, že sa na obhájenie vyššej výkonnostnej
kategórie pripravíme ešte dôslednejšie!

 

Riaditeľ HZS Ing. Jozef Janiga vymenoval skúšobnú komisiu vedenú skúseným psovodom-záchranárom – náčelníkom HZS vo  Vrátnej doline Mariánom Matušekom, ktorá vo štvrtok 16. februára preskúšala a zhodnotila schopnosti precvičovaných psov, pričom ich zaradila do príslušných pracovných kategórií. Z dvadsiatich deviatich hodnotených záchranárskych psov získali tri zvieratá kategóriu lavínového psa „A“, desať psov kategóriu „B“ a dvanásť psov kategóriu „C“. Štyri mladé zvieratá napriek tomu, že si už vyhľadávanie predmetov a osôb v ľahkom snehovom záhrabe vyskúšali a figuranta ukrytého pod popraškom snehu označili štekotom a hrabaním, ešte neboli hodnotené. Všetky zvieratá boli za podanie dobrého výkonu odmenené obľúbeným aportom, o ktorý sa s označeným a vyhrabaným figurantom ponaťahovali a pohrali, pričom boli radostne pochválené a mlsne odmenené svojimi psovodmi.

Sústredenie ukončilo spoločenské posedenie spojené so slávnostným odovzdávaním certifikátov oprávňujúcich psovodov a psov vykonávať službu lavínového psa v rozsahu udelenej výkonnostnej triedy a odovzdaním drobných darčekov, ktorými prispeli sponzori tohto celospoločensky významného kynologického podujatia, bez podpory ktorých by sa takéto akcie uskutočnili len s veľkými ťažkosťami.

Peter Nevolný

<<< späť