WEIMARSKÝ STAVAČ

Pradávny miláčik urodzenej šľachty

Zhruba v polovici 17. storočia maľoval A. Van Dyck portrét princa Ruperta Falckého. Na tomto obraze, ktorý sa mimochodom zachoval dodnes, je znázornený aj pes sivej až striebornej farby s výraznou bielou škvrnou na hrudi a dlhým chvostom. Stavbou tela ako aj vzrastom sa tento pes dosť ponáša na dnešného weimarského stavača. Na základe tohto chabého dôkazu však nemožno v žiadnom prípade tvrdiť, že sa spomenuté plemeno cielene chovalo už v tých časoch. Práve tento portrét ale na druhej strane dokazuje, že na území Nemecka jestvovali stavače so sfarbením, ktoré je typické pre "weimaráka", už oddávna.

Dohady o pôvode
Hneď na úvod môžem každého uistiť, že weimarský stavač, lepšie povedané jeho pôvod, je rovnako hmlistý, ako u väčšiny už prezentovaných plemien v našom seriály "portrét plemena". Všakovaké úvahy, dohady, ale žiadne fakty. Tým pádom treba brať s istou rezervou aj tvrdenie pána Zimmermanna, ktorý vo svojom Lexikone pre chovateľov psov z roku 1934 bez akýchkoľvek dôkazov tituloval weimarského stavača za najstaršieho nemeckého psa tohto druhu. Nevedno na základe čoho šíril a presadzoval svoj názor, že "weimarák" je priamym potomkom pôvodného svorkového psa, ktorý je považovaný za predchodcu všetkých duričov. Keď ho oponenti vyzvali, aby tieto svoje názory obhájil aspoň nejakými logickými skutočnosťami, nechal sa Zimmermann počuť:
"Všimnite si, že na jeho tele sa vyskytujú biele znaky, hlava má nádych červenožltej farby, ktorý vidieť aj na nohách a ušiach..."
Bublina praskla a slová tohto pána už viac nik nebral vážne. Samozvaný znalec plemena weimarský stavač už nikdy viac nezasiahol do jeho vývoja.

V priebehu prvej polovice minulého storočia bol weimarský stavač predmetom bádania istého Karla Brandta. Ten k celej záležitosti pristupoval o čosi zodpovednejšie, ale nakoniec ani jeho teória nebola úspešná. Brandt totiž tvrdil, že zhruba koncom 18. storočia sa knieža Karl August von Sachsen-Weimar rozhodlo pre šľachtiteľský experiment. Jednoducho skrížil krátkosrstého stavača s krátkosrstým pointerom. V potomstve z tohto spojenia sa údajne vyskytol jedinec striebristosivej farby, ktorý sa podľa Brandta stal v dospelosti základom vzniku plemena weimarský stavač. Mal to byť vlastne praotec plemena. Oponenti tejto tézy sa však odvolali na už spomenutý obraz od Van Dycka, na ktorom je zreteľne znázornený pes s rovnakými charakteristickými znakmi... A ide o psa, ktorý žil oveľa skôr, než ten z Brandtovej teórie. Dokazovanie pôvodu plemena s odvolávaním sa na striebristosivé sfarbenie nemá žiaden vážnejší podklad, nakoľko už samotný portrét dosť zreteľne prezrádza, že takéto sfarbenie sa vyskytovalo už dávno. Jeho cielené dosiahnutie prostredníctvom kríženia teda nemožno akceptovať ako reálny fakt.
Tým pádom môžeme právom pochybovať o šľachtiteľskom význame pokusu kniežaťa Karla Augusta, ale zároveň musíme priznať, že tento šľachtic sa o rozvoj weimarského stavača svojim spôsobom predsa len zaslúžil.

Knieža von Sachsen-Weimar
Slávny básnik Goethe opísal tohto temperamentného šľachtica ako človeka nepokojnej povahy s nespútaným nutkaním vždy niečo podnikať. Napriek svojmu rozsiahlemu panstvu, značnému bohatstvu a významnému spoločenskému postaveniu sa Karl August neprestajne púšťal do všakovakých riskantných akcií. Nadbytočnú energiu filtroval v častých poľovačkách, na ktorých bolo prítomných nepomerne viac psov, než bolo zvykom.
V sprievode Goetheho sa koncom 18. storočia knieža Sachsen-Weimar rozhodlo osvojiť si široko-ďaleko známe metódy francúzskeho lovu a na dlhší čas odcestovalo do Francúzska.
Práve odtiaľ malo doviezť na svoje panstvo zvané Weimar sivých francúzskych psov, ktorí s uplynutím istej doby už nik nevolal ináč, než "psami Karla Augusta". O tejto udalosti existujú písomné zmienky, ale ich pravdivosť trocha spochybňuje skutočnosť, že sa jedná o osobné záznamy samotného kniežaťa. Teóriu dovezených sivých psov z Francúzska zatracuje dodnes viacero odborníkov. Odmietajú túto historku s pomerne logickým odôvodnením, že vo Francúzsku sa sivé stavače nikdy nevyskytovali a vlastne dodnes ani nevyskytujú. Zopár prívržencov presadzovania zásluh kniežaťa z Weimaru sa odvoláva na sivých psov kráľa Ľudovíta (tiež Ľudovít svätý), ktoré boli pomerne známe ako chiens gris, ale tí boli dokázateľne hrubosrstí a ich sivé sfarbenie sa striebristosivej farbe weimarského stavača ani len nepriblížilo. O francúzskom pôvode tohto plemena teda nemôže byť ani len reč.

Isté historické anály naznačujú, že knieža Karl August získal svojich sivých psov od uhorského kniežaťa Esterházyho počas pobytu na jeho panstve v českých kúpeľoch Teplice. Zachovala sa totiž listina, v ktorej knieža Esterházy píše svojmu priateľovi o tom, ako bol Karl August očarený jeho psami. Údajne si ich od neho aj zopár kúpil a odviezol do Weimaru. Listina s týmto obsahom vskutku existuje, ale historici upozorňujú, že vtedajšia šľachta sa vyznačovala vlastnosťou zveličovania, ktoré slúžilo ako lacný prostriedok na preukazovanie významu osobnosti.

Počiatky bez pochybností
Odkiaľ teda knieža Karl August tých psov do Weimaru priniesol zostane pravdepodobne navždy záhadou. S istotou môžeme vychádzať iba od chvíle, keď potomstvo svojich sivých krásavcov rozdával svojim blízkym priateľom šľachtického pôvodu. Následkom toho sa v priebehu niekoľkých rokov títo psy rozšírili na území Weimaru a Durýnska.
Úplne presné informácie máme po ruke až od roku 1870. Dostatočne podložená informácia z tohto obdobia prezrádza, že istý slobodný zemepán Wintzingerode Knorr Adelsbarn šľachtil psov, ktorí boli známi ako weimarské stavače. Výzor týchto psov je dokonca zvečnený na obraze namaľovanom na prelome rokov 1871 a 1872. Na plátne je znázornený ležiaci weimarský stavač pochádzajúci z chovu menovaného pána.
V rovnakom čase sa šľachtením striebristosivých weimarských stavačov zaoberal aj Ludwig Lindblohm, ktorý mimochodom popri chovateľských aktivitách venoval svoj čas aj maľovaniu výjavov z loveckého prostredia. Vďaka nemu sa zachovali poznatky o oboch najvýznamnejších plemenných psoch z jeho chovu. Boli to Hector II Lindblohm a Bravo II Lindblohm.

O štandarde a typoch
Keď sa v roku 1880 prevádzalo stanovovanie charakteristických znakov nemeckých plemien, označili weimarského stavača za modrý variant nemeckého krátkosrstého stavača. S týmto označením ho aj zapísali do plemennej knihy. V roku 1897 však počas výstavy psov v Erfurte vznikol Spolok chovateľov weimarského stavača a od tohto momentu bolo so zamieňaním identity plemena definitívne skoncované.
Weimarský stavač je pravdepodobne jediným poľovným plemenom, ktoré sa musí popri skúške poľovných schopností podrobiť aj skúške agresivity voči človeku. Dnešný štandard povoľuje u psa výšku v kohútiku v rozmedzí 59 až 70 cm. U sučiek je táto hranica stanovená od 53 do 65 cm. Prvotný štandard bol v tomto smere ústretovejší, nakoľko vyžadoval iba výšku prislúchajúcu stavačom.
V otázke sfarbenia je prípustná srsť strieborná, myšacia sivá, srnčia sivá a rozmanitá farebná škála medzi týmito základnými. Hnedý nádych je nežiadúci, ale bledý ešte možno akceptovať. Aj tá najmenšia chyba v sfarbení sa však môže prehliadnuť iba vtedy, keď sa pes vyznačuje vynikajúcimi poľovníckymi vlastnosťami.
V súčasnosti rozlišujeme weimarského stavača na krátkosrstého a dlhosrstého. Pri krátkosrstom variante je srsť krátka a úplne hladká, alebo úplne bez podsady. Za chybu sa nepovažuje ani štetinatá strednej dĺžky s hustou podsadou.
Srsť dlhosrstého typu môže byť buď s podsadou, alebo aj bez nej. Krátkosrstý typ je však dodnes považovaný za dominantný a rozšírenejší. Dlhosrsté šteňatá sa v počiatkoch chovu dokonca utrácali, pretože neboli považované za čistokrvné. Spolok ich do plemennej knihy odmietal zapisovať. Trvalo to pomerne dlho, kým sa presadili aj dlhosrstí jedinci. Tento zatracovaný typ uznalo FCI až v roku 1935, teda po uplynutí pomerne dlhej doby od uznania krátkosrstého typu.
Výsledkom šľachtenia vznikol aj hrubosrstý variant, avšak ten bol v Nemecku rázne odmietnutý takmer všetkými chovateľmi. Chovom tohto typu sa nehodlal nikto zaoberať. Obľubu si tento variant našiel prekvapujúco v bývalom Československu. Medzi poľovníkmi bol nesmierne obľúbený, takže jeho rastúci chov v našich končinách ho nakoniec pozbavil identity nechceného psa. Dnes už plemeno hrubosrstý weimarský stavač neexistuje, pretože sa chová pod názvom slovenský hrubosrstý stavač.

Branislav Mathe

<< späť