SLÁVNOSTNÝ PREDVEČER
NÁRODNEJ VÝSTAVY
PSOV V PREŠOVE

ODOVZDÁVANIE CIEN PEDIGREE

vec02.jpg (33354 bytes)Podobne ako pred rokom, aj tento rok kompetentní rozhodli o tom, že prestížna Cena Pedigree bude udeľovaná v predvečer Národnej výstavy v Prešove. Neviem si predstaviť vhodnejšie miesto a termín, navyše ak zoberieme do úvahy celkovú slávnostnú atmosféru, ktorá na prítomných dýchala z prekrásnych priestorov Divadla Jonáša Záborského. Samozrejme za prítomnosti výrazných osobností slovenskej kynológie, zástupcov Pedigree MVDr. Leoša Železného a Martina Necpála, prezidenta Slovenskej kynologickej jednoty Ing. Štefana Štefíka a riaditeľky Národnej výstavy Mgr. Viery Staviarskej.

Nadväzujúc na, síce krátku, ale veľmi peknú tradíciu, ocenenia tých, ktorí naozaj robia pre kynológiu nad rámec svojich povinností, boli odovzdané opätovne štyri ceny.

Cena Pedigree 2000
ÚSPEŠNÉ KYNOLOGICKÉ PODUJATIE

Ocenenie sa dostalo Memoriálu Fridricha Konráda, ktorý je každoročne organizovaný Klubom chovateľov farbiarov pod záštitou FCI, SKJ a SPZ. Sú to medzinárodné preteky a skúšky farbiarov s udeľovaním CACIT, CACT a Víťaz Slovenska. Na podujatí sa môže zúčastniť len 10 farbiarov, z toho 3 zo Slovenska a 7 zo zahraničia. Podmienkou je, aby zahraničný účastník bol členom niektorého z členských klubov ISHV. Prihlásený môže byť len pes, ktorý nie je mladší ako 4 roky a starší ako 8 rokov, musí byť zapísaný v plemennej knihe členskej krajiny FCI a mať za sebou už úspešne zvládnuté hlavné skúšky farbiarov. Podľa poznatkov účastníkov a kynológov znalých poľovnej kynológie ide o jednu z najnáročnejších skúšok, ktorá sa koná za každého počasia počas štyroch dní. Na memoriáli pes absolvuje: posiedku s odložením, prácu na umelo založenej pofarbenej stope - 18-20 hodín starej, prácu na prirodzenej pofarbenej stope (dohľadávka na remeni), durenie, hlasité stavanie a hodnotí sa aj chuť do práce. Memoriál nesie meno nestora poľovnej kynológie pána Fridricha Konráda, ktorý svoj život zasvätil lesu, poľovníctvu a farbiarom. Narodil sa v roku 1900 v Horných Obdokovciach. Pracoval ako vedúci polesia, jeho srdcovou záležitosťou bolo poľovníctvo. Pracoval v komisii pre hodnotenie trofejí, bol skúšobným komisárom pre skúšky kandidátov z poľovníctva, člen výboru a kronikár Klubu chovateľov farbiarov, rozhodca pre výkon a exteriér a samozrejme chovateľ a cvičiteľ farbiarov. Tohtoročný 8. ročník memoriálu nasvedčuje, že jeho myšlienky, vďaka výborne zorganizovanej akcii prežívajú doteraz v krásnej tradícii.
Cenu Pedigree 2000 za organizátorov prevzali čestný predseda Klubu chovateľov farbiarov Ing. Branislav Baka a člen výboru Ing. Ladislav Druska.

Cena Pedigree 2000
ORGANIZÁCII ZA PRÍNOS PRE KYNOLÓGIU

Ocenenie tentokrát prináleží Slovenskej hlavnej plemennej knihe psov - SPKP. Práca tejto organizácie pri registrovaní čistokrvných psov siaha až neuveriteľne do roku 1939. Založil ju Zemský zväz loveckých ochranných a kynologických spolkov. Nakoľko to bola jediná inštitúcia zaoberajúca sa registráciou psov s PP, evidovala aj psov nepoľovných, ktorí boli v tom čase tiež v popularite. Činnosť SPKP trvala do roku 1962, kedy bola registrácia na Slovensku pozastavená pretože sa začala robiť centrálne v Prahe. S jej vedením na Slovensku sa pokračovalo po roku 1968, kedy v tej práci pokračoval Slovenský poľovnícky zväz, ako nástupca zemského zväzu. Zo začiatku sa preukazy pôvodu vypisovali ručne. SPZ vystavoval rodokmene sám až do r. 1969 a všetky plemenné knihy sa zachovali doteraz v archíve SPZ v Bratislave. V roku 1969 sa začali viesť na Slovensku ďalšie dve plemenné knihy. SPZ však naďalej zapisoval a aj zapisuje psy poľovných plemien a plemien tých klubov, ktoré majú členstvo v SPZ. Za povšimnutie stoja aj mená tích, ktorí túto nevyhnutnú "mravenčiu" prácu vykonávali. Tí ktorý sa dlhšiu dobu pohybujú v kynologických kruhoch vedia, že ide o známych ľudí, ktorí dali a dávajú poľovnej kynológii kus svojho života. Od roku 1939 plemennú knihu centrálne pre všetky plemená viedol pán Koloman Slimák. Od roku 1968 pán František Siget. V období od rokov 1969 - 1971 pani Eva Joštiaková rodená Potocká. V roku 1971 sa tejto práci začína venovať pani Vierka Močková, ktorá v súčasnosti pracuje ako vedúca sekretariátu kynologického oddelenia SPZ. Od roku 1985 majú majitelia psíkov v SPZ rodokmene vystavené rukou pani Anky Cwieczekovej.
Cena Pedigree vyzdvihuje nielen obrovskú tradíciu SPKP ale aj prácu ľudí a ich zanietenosť pre pre kynológiu.

vec01.jpg (38541 bytes)

Cena Pedigree 2000
ZA PROPAGÁCIU SLOVENSKEJ KYNOLÓGIE V ZAHRANIČÍ

Ocenenie ako šité na mieru Slovenskej kynologickej jednote, ktorá zastrešuje Slovenskú kynológiu ako celok v komunikácii so zahraničím. Čo tieto, zdalo by sa všeobecné slová znamenajú? Množstvo práce administratívnej a aj organizátorskej. Základom jej činnosti je rozvoj slovenskej kynológie v zhode s cieľmi FCI. Je hlavným styčným orgánom s FCI, zabezpečuje vedenie jednotnej plemennej knihy, vydáva tuzemské aj exportné preukazy pôvodu, zabezpečuje propagáciu slovenskej kynológie, má patronát nad národnými plemenami s garanciou správneho znenia ich štandardov, vedie centrálny register chovateľských staníc a zabezpečuje ich chránenie v medzinárodnom registri chovateľských staníc FCI, menuje kynologických rozhodcov, uznáva šampionáty práce a krásy. Keďže aj samostatne organizuje podujatia, za povšimnutie rozhodne stojí MVP v Trenčíne a prestížne podujatie Šampión šampiónov.
Toto nesmierne množstvo práce zvládajú štyria zamestnanci - vedúca sekretariátu SKJ pani Monika Mikšíková, pani Eleonóra Fischerová, pani Martina Čelechovská a pani Andrea Burdátšová. Ich prácu riadi prezident SKJ a člen prezídia FCI Ing. Štefan Štefík

Cena Pedigree 2000
ZA OSOBNÝ PRÍNOS PRE KYNLÓGIU

Túto cenu z rúk zástupcov Pedigree prevzal muž, ktorí svojou prácou písal a aj píše históriu slovenskej kynológie. Dnes čerstvý sedemdesiatnik sa roky teší uznaniu kynologických klasikov ale aj nováčikov. Rád sa podelí so svojimi vedomosťami a skúsenosťami. Svojou vrodenou zdvorilosťou a decentnosťou si stále získava osobných priaznivcov. Tí sa stále radi započúvajú do jeho rozprávania. A veru má o čom rozprávať. Názov chovateľskej stanice pána Bedricha Meszároša je " z Podunaja" a prvý vrh odchoval v roku 1961. Boli to šteniatka slovenského čuvača. Pracoval v organizačnom výbore prvej celoslovenskej výstavy psov, ktorá sa konala v Bratislave. Je zakladajúcim členom kynologického cvičištia I. v Bratislave. Skúšky na rozhodcu pre exteriér psov urobil v roku 1964. Jeho prvým aprobačným plemenom bol slovenský čuvač. O rok neskôr ako člen organizačného výboru Klubu chovateľov slovenských čuvačov zažíva radosť z uznania plemena v FCI. Dnes je posudzovateľom celých skupín FCI I, II, V, IX, a X. Patrí medzi ľudí, ktorí svoje vedomosti ochotne odovzdávajú ďalším. 20 rokov pracoval ako predseda Zboru rozhodcov zväzu chovateľov. Nie jeden dnešný rozhodca musel odpovedať na skúškach práve na jeho otázky.
Aktívne pracoval vo viacerých chovateľských kluboch a tak po roky pozitívne ovplyvňoval vývoj jednotlivých plemien. Patrí medzi tích, ktorí pracujú bezkonfliktne a svojou povahou pôsobia zmierlivo, preto je doteraz pozývaný na množstvo kynologických podujatí nielen na Slovensku.

GRATULUJEME V MENE SLOVENSKEJ KYNOLOGICKEJ RODINY VŠETKÝM OCENENÝM!