SPERMOBANKA

 

pre psov už aj na Slovensku!


Na veterinárnej klinike v Trnave v spolupráci so spoločnosťou Synbiotics zahájila činnosť prvá veterinárna spermobanka na Slovensku. Je určená na odber, spracovanie, analýzu a dlhodobé skladovanie psieho semena. Spoločnosť Synbiotics vyvinula technológiu počas dlhých rokov výskumu pod vedením vedcov a veterinárnych odborníkov, aby vám teraz mohla poskytnúť najlepšiu možnosť koncepcie, ktorá je v súčasnosti k dispozícii. Tento systém obsahuje postupy, uskladnenie a spôsob prepravy, navrhnuté na ochranu cenného genetického materiálu vášho psa. Odborným garantom spermobanky na Veterinárnej klinike v Trnave je MVDr. Ivan Pašek, ktorý svoje poznatky a skúsenosti načerpal priamo v centre spoločnosti Synbiotics Brittmore animal clinic v Houstone v USA. Je držiteľom oprávnenia - certifikátu o schopnosti túto činnosť vykonávať.

 

Načo dávať zmrazovať semeno?

Dlhodobé uskladnenie.

Kvalitne odobrané, spracované a zmrazené semeno od vášho psa je devíza pre vás a váš chov do budúcnosti. Ak máte kvalitného chovného jedinca, počas života mu môžete odobrať a zmraziť semeno a použiť ho aj o niekoľko rokov (10, 20, 50, 100), čo znamená, že jeho genetický materiál je možné použiť v plemenitbe dávno po jeho smrti.

Ďalšia veľká výhoda je, že v prípade, ak máte záujem o krytie so špičkovým jedincom mimo svojho bydliska či krajiny, je možné odobrať semeno od tohto jedinca v krajine, kde je chovaný, v niektorej z veterinárnych kliník alebo laboratórií vhodne vybavených na odbery a spracovanie biologického materiálu tohto typu. Následne je tento materiál zaslaný na našu kliniku, kde je okamžite po doručení správne uskladnený. Po dohode s chovateľom je vykonaná umelá inseminácia, ktorej predchádza vyšetrenie semena z dôvodu zistenia kritérií potrebných na stanovenie vlastností odobraného semena, a tým zabezpečenie optimálnych podmienok na oplodnenie. Výhodou tohto spôsobu je hlavne ekonomické hľadisko, kde sa anulujú náklady spojené s prirodzeným párením (cestovanie a ubytovanie v cudzej krajine).

Aké vyšetrenie psa je potrebné pred samotným odberom a následným zmrazením?

1. Pes musí byť klinicky zdravý

2. Pes musí byť nezameniteľne označený a identifikovateľný - chip, tetovanie

 (ideálna je kombinácia oboch týchto spôsobov označenia)

3. Pes musí mať vyšetrenie na: - DNA

-BRUCELÓZU

-ZÁKLADNÉ HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIE

4. Foto vyhotovené v dvoch projekciách - z boku a spredu

Všetky hore uvedené vyšetrenia sú schopní vykonať na veterinárnej klinike v Trnave.

 

Ako sa semeno odoberá?

Semeno sa odoberá od chovného psa manuálnou stimuláciou, rozličné časti ejakulátu sa odoberú oddelene, aby len semeno najlepšej kvality mohlo byť zmrazené a uskladnené. Vo všeobecnosti platí, že semeno s najlepšou kvalitou, s najvyšším počtom spermií, je odobraté len v prípade, že je psie libido vysoké. Preto je potrebné čo najviac sa priblížiť k typickej situácii párenia. Majitelia, resp. chovatelia, sú vyzvaní poskytnúť suku v ruji z dôvodu navodenia situácie koitu, a tým stimulácie psa k ochote páriť sa. Ak si pes spája nejakú vec s párením (rohožku, hračku, časť odevu a i.), je vhodné mať túto pomôcku k dispozícii.

Čo sa stane po tom, ako je semeno odobrané?

Ihneď po odbere je semeno analyzované, spracovávané a vyhodnocované. Ak sú jeho vlastnosti a kvalita na požadovanej úrovni, pridávajú sa substancie potrebné pre správne uskladnenie a zabezpečenie podmienok pre prežitie čo najväčšieho počtu spermií (napr. tlmivý roztok, ktorý chráni spermie počas zmrazenia a roztápania). Ďalším neodmysliteľným prvkom pri vyhodnocovaní, ktorý môžeme spomenúť, je stanovenie koncentrácie spermií v ejakuláte vykonávané pomocou konvenčných metód. Po správnom nariedení sa semeno uloží do špeciálnych úložných slamiek, a takto smeruje do zmrazovacieho tanku. Po zmrazení je malá alikvotná časť znovu rozmrazovaná a analyzovaná kvôli posúdeniu niektorých vlastností, ako sú, napr., pohyblivosť či prežívateľnosť spermií.

Ako dlho trvá celý proces?

Celý proces trvá 4 - 5 hodín od času odberu. Majiteľ môže byť prítomný počas prvých 15 - 45 minút. Vzhľadom na administratívu, ktorú je potrebné vyplniť, je prvá návšteva časovo náročnejšia.

Ako a kde je semeno zmrazené?

Zmrazené semeno je uskladnené v kvapalnom dusíku pri teplote - 196°C. V tomto prostredí je možné uchovávať semeno dlhodobo. Keďže nie je potrebná väzba na elektrickú sieť, odpadá riziko výpadku, a tým možnosť znehodnotenia skladovaného genetického materiálu.

Koľko semena bude uskladnené z každého odberu?

Množstvo slamiek, v ktorých sa semeno skladuje, je priamo závislé na počte spermií resp. od koncentrácie ejakulátu na jeden mililiter. Množstvo a kvalita vyprodukovaného semena v jednom ejakuláte sa môže líšiť, niekedy závažne. Rozdiely môžu byť badateľné ako medzi jednotlivými psami, tak medzi jednotlivými odbermi. Medzi najznámejšie faktory ovplyvňujúce kvalitu ejakulátu môžeme zaradiť:

VEK - predpokladá sa, že mladý, dospelý pes (2 - 4-ročný) bude mať vyšší počet spermií

 a kvalitnejšie semeno než starý, alebo naopak príliš mladý, nezrelý pes.

ZDRAVIE - chorý, alebo vystresovaný pes zriedkakedy vyprodukuje semeno dobrej

 kvality. Môže trvať aj 3 - 6 mesiacov, kým sa spermatogenéza vráti späť do

 normálu. Produkciu semena tiež ovplyvňujú niektoré medikamenty.

VEĽKOSŤ - vo všeobecnosti platí, že veľké psy produkujú väčšie množstvo ejakulátu ako

 menšie. Zakrslé plemená sa často musia podrobiť odberu niekoľkokrát

 z dôvodu snahy o uskladnenie dostatočného počtu spermií potrebného na

 insemináciu, a tým následné oplodnenie jednej sučky, zatiaľ čo veľké plemená vyprodukujú dostatočné množstvo pre oplodnenie viacerých sučiek. Rozhodujúci je počet spermií.

DISPOZÍCIA/POVAHA - skúsený plemenník, niekoľkokrát podrobený odberu pre umelú

 insemináciu, socializovaný, zvyknutý na tento druh manipulácie,

 je omnoho lepším donorom kvalitného semena ako pes, ktorý je

 prvýkrát použitý v tomto druhu plemenitby, navyše umelá

 stimulácia a nedostatočná socializácia môže pôsobiť veľmi

 stresujúco, dokonca sa môže stať, že pokus o odber skončí

 neúspechom.

U schopného, socializovaného, zdravého psa môžeme jedným odberom získať 2 - 10 inseminačných dávok.

 

Aká je miera úspechu so zmrazovaním semena?

Úspech je individuálny. Líši sa v závislosti od kvality semena, plodnosti suky a vykonávanými procedúrami. Veľa centier hlási percento úspešnosti približujúce sa k prirodzenému oplodneniu. Záznamy z pôsobenia MVDr. Ivana Pašeka na klinike v Texase hovoria o úspešnosti 95%.

Plánujte vopred

Použitie zmrazeného semena by nemalo byť vykonávané v náhlivosti. Plán Vám umožní:

- čas na prípravu administratívy

- poistiť si dostupnosť prepravnej nádoby

- vyhradiť čas na odber, spracovanie, uskladnenie, prípadne balenie a odoslanie semena

- umožniť časovo synchronizovať náležité ovulačné procedúry

Využite skúseného veterinárneho lekára

Manipulácia so zmrazeným semenom vyžaduje väčšiu zručnosť a odbornosť ako pri inseminácii čerstvým semenom. Všetci veterinárni lekári zo Synbioticu a priľahlých sietí majú skúsenosti predovšetkým s použitím zmrazeného semena. Aj náš personál je zostavený z kvalifikovaných ľudí ochotných a schopných s vami spolupracovať na profesionálnej úrovni v zmysle prispenia k rozvoju tohto moderného spôsobu plemenitby.

Je dôležité

- aby bola suka reprodukčne v poriadku, inseminácia zmrazeným semenom nie je riešením

 pre problémy s plodnosťou

- presne synchronizovať ovuláciu a insemináciu

- zabezpečenie odborného zaobchádzania so zmrazeným semenom

- aby boli použité správne inseminačné techniky

Ovulačné načasovanie

Presné ovulačné načasovanie je neodmysliteľnou súčasťou pozitívnych výsledkov nielen pri použití zmrazeného semena. Vzhľadom na obmedzenú dĺžku života spermií po rozmrazení sa doporučuje pravidelné denné testovanie hladiny hormónov zodpovedných za ovuláciu a zmeny na pohlavných orgánoch samíc, nevyhnutné pre proces oplodnenia.

Inseminačné techniky:

V súčasnosti sú dostupné tri metódy na insemináciu zmrazeným semenom:

1. Vaginálna inseminácia:

V tejto jednoduchej technike je semeno vložené do kraniálnej časti vagíny s použitím pevnej pipety. Vaginálne oplodnenie pripadá do úvahy len ak je pohyblivosť spermií po rozmrazení viac ako 40%-ná a vyššia a prežívateľnosť viac ako 55%. K dispozícii by malo byť viac slamiek s objemom 0,5 ml. Pri doporučenej koncentrácii 100 mil. spermií na ml sú to minimálne 4.

2. Chirurgická inseminácia:

Vnútromaternicová implantácia sa pokladá za najúspešnejšiu metódu umelej inseminácie u psov, kde semeno je uložené bližšie k miestu oplodnenia. Preto je táto technika spájaná s najväčšou šancou na počatie. Navyše semeno s nízkou pohyblivosťou a nízkou koncentráciou spermií by sa malo používať výhradne touto metódou.

3. Inseminácia cez kŕčok:

Táto metóda pozostáva zo zavedenia karetra cez kŕčok maternice do maternice a môže byť prevádzaná buď nahmataním krčka cez brušnú stenu, alebo vizualizáciou krčku endoskopom. Je menej používaná z dôvodu možného poškodenia krčku, vyplývajúceho z anatomických predispozícií.

Väčšina veterinárnych lekárov zaoberajúcich sa umelou insemináciou pokladá za najspoľahlivejšiu chirurgickú metódu.

Preprava

Na prepravu zmrazeného semena sa používa špeciálny prepravný box (3L až 5L), ktorý je možné si prenajať alebo zakúpiť na veterinárnej klinike v Trnave, kde semeno vydrží od 30 do 50 dní. Prepravu zabezpečujú komerčné dopravné a letecké spoločnosti.

Inseminácia psov chladeným semenom

Ďalšou možnosťou umelej inseminácie je inseminácia chladeným semenom:

- odber a spracovanie trvá 15 - 45 minút

- z jedného odberu možno získať 1, maximálne 2 inseminačné dávky

- životnosť spermií je 95% prvých 24 hodín

- na transport sa používa špeciálny transportný box

- je nutné zabezpečiť presnú synchronizáciu inseminácie a ovulácie v rozpätí 48 hodín od

 odberu, sučka musí byť hormonálne pripravená na prakticky okamžitú insemináciu

MVDr. Ivan Pašek
Veterinárna klinika, Zavarská 11, Trnava 917 01, 033/5501609, ivanpasek@hotmail.com

<<< späť