Prečo existuje toľko plemien psov?

Slovo “pes” síce označuje živočícha, patriaceho do triedy cicavcov, radu šeliem a čeľade šeliem psovitých, ale vyjadruje i čosi viac, než len meno akéhokoľvek iného zvieraťa. Je to asi dané tým, že vzťah človeka k psovi je oveľa bližší a citovo podloženejší ako vzťah k inému tvorovi.

Pozrime sa teda trochu na pôvod psa domáceho. Čo sa vie s istotou, je to, že pes patrí k najstarším štvornožcom, ktoré si človek skrotil. Archeologické nálezy dokazujú, že pes sprevádzal človeka už v staršej dobe kamennej, t.j. asi pred 30-40 tisícami rokmi. Na to, ako pes vznikol, existuje viac teórií. Môžeme ich však rozdeliť do dvoch základných skupín.
Väčšina domácich zvierat má svoj divoký protipól – kôň koňa divokého, mačka mačku divokú atď. Sú bádatelia ( napr. Hodgson, Fitzinger, Blainville ), ktorí vidia v predchodcovi psa domáceho taktiež psa divokého. Háčik je v tom, že pokiaľ u koňa divokého poznáme na základe archeologických vykopávok celú jeho vývojovú radu od päťprstého koňa až po dnešného jednoprstého, tak dôkazný archeologický materiál o psovi divokom zatiaľ chýba.
Druhá skupina teórií vychádza z myšlienky, že predchodcom psa domáceho je vlk a šakal, alebo iba vlk ( napr. Schäme, Goldman, dr. Bílek ). Argumentov, potvrdzujúcich túto teóriu, je niekoľko. K tým najvýznamnejším patrí, že pes dáva s vlkom a šakalom plodné potomstvo a takisto v správaní, anatómii a fyziológii majú veľa spoločného.
Takže k pôvodu psa môžeme povedať, že aj keď v súčasnej dobe dôkazy dávajú viac za pravdu teóriám druhej skupiny, jedná sa iba o teórie a nedá sa s určitosťou potvrdiť, kto v skutočnosti stál na začiatku vývoja psa domáceho.

 

Prečo si človek vybral ako svojho prvého priateľa práve psa  a ten sa potom stal jeho najvernejším druhom?
Niektorí autori tvrdia, že to bol pud psa k svorke, resp. jeho predchodcu, ktorý vytvoril najlepšie predpoklady pre to , aby sa pes stal verným a oddaným spoločníkom človeka, rovnako ako bol verným podriadeným vodcovi svojej svorky.
Vzťah človeka a psa sa vyvíjal. Spočiatku bol pes človeku iba spoločníkom. Až neskôr človek poznal, že môže psa aj rôzne využívať. Človek sa v tejto dobe živil prevažne lovom. Práve v psovi, ktorému je tento spôsob obživy vlastný, našiel pri love dobrého pomocníka.
Ľudské obydlia neboli chránené pred dravou zverou, ľudia si ich museli chrániť sami. Pri tom im opäť začal pomáhať pes. Vývoj človeka však pokračoval. Prebehla prvotná deľba práce, ktorej výsledkom bolo oddelenie pastierstva od lovu. Bolo treba nájsť spoľahlivého ochráncu stád pasúceho sa dobytka, a tým sa stáva pes. Efektívnosť činnosti človeka sa stále zvyšovala, pozvoľna sa rozpadala prvotnopospolná spoločnosť, rozširovalo sa osobné vlastníctvo. V jeho strážení sa opäť osvedčil pes. Nie iba prácou, ale aj vojnami chceli ľudia znásobiť svoj majetok. Pes sa stal ich verným spolubojovníkom – vznikol bojový pes.

Už v tejto dobe sa začínajú vytvárať tri skupiny psov, tak ako ich poznáme dnes.
Skupina poľovných psov - najvýznamnejším znakom tejto skupiny sú atletické schopnosti a obdivuhodný čuch. Každé plemeno týchto poľovných psov sa vyznačuje jednou alebo oboma týmito vlastnosťami. Boli to najstarší pomocníci človeka. Nahrádzali dvojnohému Homo sapiens rýchlosť, ktorá bola nevyhnutná pri prenasledovaní zdrojov potravy.
Skupina pracovných psov - ktorí boli celé stáročia strážcami, vojenskými prieskumníkmi i vojnovými zbraňami. Ťahali a nosili  náklady, pásli dobytok, ovce a iné domáce zvieratá.
Skupina spoločenských psov - hoci sa spoločenské plemená v mnohých prípadoch vyvinuli miniaturizáciou z väčších pracovných psov, predsa sú svojim spôsobom špecialisti – ako spoločenské zvieratá, ako malé, esteticky príťažlivé rodinné hračky. Zohrávajú významnú úlohu v živote mnohých ľudí žijúcich osamelo. Spoločenské psíky rozptyľujú samotu, obdarúvajú človeka celoživotným priateľstvom, oddanosťou a mnohými inými kladnými hodnotami.
Rôzne nároky, kladené na psa, viedli k tomu, že si ľudia vyberali zámerne rôzne typy psov. K vojnovým účelom boli používaní psy veľkí a mohutní, zúrivé povahy. Pre stráženie zasa psy statní a nedôverčiví. K lovu slúžili jednak psy ľahkej stavby pre štvanie zvery a jednak psy ťažší k boju so šelmami. Tým, že si človek vyberal k rôznym činnostiam určité typy psov, došlo k vzniku rôznych exteriérovo a povahovo odlišných druhov psov. Už v tejto dobe bol takto daný základ terajších plemien psov.
Dôkazov, že vývoj psa bol práve taký a nie iný, je celá rada. Na starých skulptúrach sa zachovali reliéfy rôznych plemien psov. Môžeme tak vidieť, že v starej Mezopotámii boli obľúbení mohutní dogovité psy, zatiaľ čo v Egypte psí podobní chrtom.

Zvlášť dobre cvičených psov mali Kelti a Gálovia. Zo starých dôb sa zachovala i celá rada písomných pamiatok, ktoré obsahujú ako sa o psov starať, a ako ich cvičiť. A tak sa dozvedáme, že Gréci a Rimania  vedľa výcviku vojnových psov spoločne so starými a Asýrčania kŕmili psov surovým mäsom, aby boli agresívni a vrhali sa na nepriateľov.
Psia história je neoddeliteľne spätá s dejinami človeka. Tak ako sa vyvíjala ľudská spoločnosť, menil sa život človeka, menili sa aj jeho nároky kladené na psa. Staré plemená zanikali a vznikali nové, prešľachtenejšie. Starý vojnový pes, využívaný predovšetkým pre svoju silu a zúrivosť, by dnes v dobe moderných zbraní ťažko uspel. Na jeho mieste sú dnes v ozbrojených zložkách využívané psy obdarovaní vynikajúcim čuchom, ostrým sluchom, fyzickou zdatnosťou a pritom vysoko výkonným nervovým systémom. Tieto vlastnosti najlepšie splňuje plemeno nemecký ovčiak, ktoré je aj v našich ozbrojených silách najpoužívanejšie.
Zvláštnu skupinu tvoria pastierske psy. Aj na nich sú teraz kladené vyššie požiadavky, ako to bolo skôr – slúžia nie iba k stráženiu stád, ale aj k zaháňaniu a vyhľadávaniu oviec. V rámci skupiny poľovných psov vznikli podskupiny plemien využívaných k dielčim činnostiam pri love.
Spoločenské psy, čo sa počtu plemien týka, je zo všetkých skupín najzastúpenejšia. Medzi Rimanmi boli populárne “psíky do náruče”. Prirodzene, tieto psy mali v osobitnej obľube vznešené dámy. Vyšľachtili sa selektívnym chovom, pričom sa dôraz kládol na ich príťažlivý vzhľad. V mnohých prípadoch sa vyvinuli miniaturizáciou z väčších plemien. Aj v nich, tak ako u iných plemien, sa však vyvinul silný ochranný inštinkt voči ich ľudským priateľom i voči domovu, v ktorom žijú. Preto môžu plniť aj úlohu účinného strážcu, ktorý hlasným brechotom upozorňuje na prítomnosť neznámych. Niektoré tak dôsledne chránia majetok, že sa napriek svojim malým rozmerom odvážia na votrelcov zaútočiť. Vôbec teda nie sú iba na okrasu.
Súčasne s plemenárskou prácou postupuje aj výskum psa – jeho chovanie, výcvik a chov. Nemožno sa nezmieniť aspoň o ruskom fyziológovi I.P.Pavlovovi, ktorý práve na psovi odhalil zákonitosti chovania sa zvierat, rozdelil ich na chovanie vrodené a chovanie, ktorému sa zviera naučí v procese života. Svojou teóriou nepodmienených a podmienených reflexov položil teoretické základy moderného výcviku psov.

Ivana Halušková

 

<< späť