MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY
služobných psov TART CZ v Mělníku

 

vyhral slovenský policajný psovod


Práp. Peter Ambrúž je reprezentantom slovenskej policajnej kynológie. Práci so psami sa venuje od svojich dvanástich rokov. Vtedy mu rodičia kúpili prvého psa s rodokmeňom - nemeckého boxera. Po skončení základnej vojenskej služby si zadovážil nemeckého ovčiaka, s ktorým sa úspešne zúčastňoval pretekov podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku. Práp. Ambrúž - starší referent psovod oddelenia služobnej kynológie odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva PZ v Rožňave - je profesionálne aktívny od roku 1999. Je členom výjazdovej skupiny okresného riaditeľstva PZ, niekoľkonásobným medailistom a majstrom Slovenska vo výkone policajných psov. So svojím Hykom Polícia Slovakia zložil skúšky SVV1 - SVV3, H1 - H3 a splnil podmienky jeho chovnosti.

 

Opäť záplavy v Čechách

Záplavami sužované Čechy a mesto Mělník sa počas troch dní, od 7. do 9. apríla 2006, stali dejiskom Medzinárodných majstrovstiev Českej republiky služobných psov TART CZ. Vodný živel spôsobil, že kontúry sútoku dvoch najznámejších českých riek, Vltavy a Labe, v Mělníku nebolo možné rozoznať z dôvodu vyliatia vody z oboch ich korýt. Výčinmi tohtoročných záplav boli poznačené celé Stredné Čechy i celé okolie mes-ta. Podobný nešťastný obraz sa naskytol našim reprezentan-tom aj cestou cez Moravu v okolí rovnomennej rieky.

 

Výsledky súťažného zápolenia

Výrazný úspech dosiahol na majstrovstvách "tartu" práp. Peter Ambrúž z okresného riaditeľstva PZ v Rožňave, ktorý so svojím služobným psom HYKOM - Polícia Slovakia v konkurencii 24 súťažiacich získal 1. miesto pred Simonou Jarouškovou z Vojenského útvaru Grabštejn so psom Gastonom a Václavom Achenbrennerom z Polície ČR so psom Cirom.

V kategórii družstiev 1. miesto získali príslušníci Polície Českej republiky. Slovenský tím v zložení práp. Peter Ambrúž, npor. Ľubomír Hurňák (vedúci oddelenia služobnej kynológie okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou) s Flashom Polícia a por. Marek Miženko (inštruktor odboru kynológie a hipológie prezídia PZ) s Taxterom Polícia sa v kategórii družstiev umiestnili na 2. mieste. Za zmienku stojí skutočnosť, že aj ďalší slovenskí reprezentanti, npor. Soňa Kožáková a občiansky zamestnanec Michal Mikláš (obaja z odboru kynológie a hipológie prezídia PZ) na podujatí reprezentovali Policajný zbor so psami z nášho policajného chovu, a tým potvrdili trvalú kvalitu genofondu nemeckého ovčiaka sústredného v chovateľskej stanici odboru kynológie a hipológie prezídia Policajného zboru v Moravskom Svätom Jáne.


práp. Peter Ambrúž z OR PZ Rožňava

Reprezentačné družstvo slovenských policajných psovodov prijal viceprezident Policajného zboru plk. JUDr. Ján Nociar, ktorý vysoko ocenil systematickú prípravu a vzornú reprezentáciu Policajného zboru v zahraničí a úspešným psovodom zablahoželal k dosiahnutým úspechom.

Súčasťou podujatia boli "Vložené závody" pre mladých psov do veku 24 mesiacov. Ich víťazom sa stal Václav Kopecký z Mestskej polície Neratovice. Túto kategóriu posudzovali Ing. Václav Bůžek a mjr. v. v. Jan Vlček.

 

Organizačné zabezpečenie

Medzinárodné majstrovstvá Českej republiky zorganizovalo kynologické združenie TART CZ v spolupráci s odborom služobnej kynológie a hipológie Policajného prezídia Polície Českej republiky. Usporiadatelia si organizovaním tejto akcie dali za cieľ spropagovať služobnú kynológiu, ktorá bola, a naďalej bude nedeliteľnou súčasťou všetkých ozbrojených zložiek. TART CZ nenahrádza pritom profesionálne služby psovodov, ale pomáha pripravovať mladých psovodov a psy pre odbornú kynologickú činnosť.

Majstrovstvá republiky sa konali v areáli Integrovanej strednej školy technickej v Mělníku. Riaditeľom majstrovstiev bol gen. v. z. Ing. Jiří Čuma. Usporiadateľský štáb tvorili: MVDr. Ctirad Mikeš (prezident TART CZ), pplk. Ing. J. Rulc (zástupca vedúceho odboru služobnej kynológie a hipológie Policajného prezídia Polície ČR), Miroslav Bursa (vedúci sekretariátu), mjr. v. v. Jan Vlček (technický riaditeľ), práp. Roman Šonský (zástupca technického riaditeľa) a Ladislav Řepa (hlavný usporiadateľ). Nad všetkými však bdelo skúsené manažérske oko Mirka Zábranského - predsedu organizačného štábu, bez ktorého si atmosféru majstrovstiev môžeme iba ťažko predstaviť, pretože, jednoducho povedané, je organickou súčasťou tohto tradičného podujatia.

Vo funkciách rozhodcov sa predstavili - v úlohe hlavného arbitra pplk. Vilém Babička (vedúci oddelenia služobnej kynológie Polície Stredočeského kraja), ktorému sekundovali skúsení policajti odboru služobnej kynológie a hipológie Policajného prezídia Polície ČR: pplk. Vojtěch Vitásek (vedúci výcvikového strediska v Dobroticiach), pplk. Oldřich Šnytr (vedúci výcvikového strediska v Bílej Hore) a por. Pavel Beroušek (inštruktor výcvikového strediska v Bílej Hore).

Medzi čestnými hosťami nechýbali: pplk. Ing. Jiří Navrátil - vedúci odboru služobnej kynológie a hipológie Policajného prezídia Polície ČR, Mgr. Miroslav Neumann - starosta mesta Mělník, plk. JUDr. Jindřich Urban - riaditeľ Riaditeľstva služby cudzineckej polície, Ing. Josef Růžička - bývalý šéf VÚ Grabštejn a plk. JUDr. Vladimír Klimek - vedúci skupiny špecializovaných činností Riaditeľstva služby cudzineckej a pohraničnej polície.

Medzi ostatnými osobnosťami bolo milé stretnúť sa s nestorom československej služobnej kynológie Ing. Karlom Hartlom a šéfredaktorkou časopisu Pes přítel člověka, Mgr. Zuzanou Trankovskou. Veď časopis Pes Přítel člověka do nedávnej minulosti bol jediným odborným kynologickým periodikom v Československu.

 

Slovenská reprezentácia

Policajný zbor delegoval na túto medzinárodnú akciu (ktorá vzhľadom k skorému jarnému termínu jej uskutočnenia každoročne otvára sezónu významných výcvikových podujatí roka), výkonnostne kvalitný tím psovodov: práp. P. Ambrúž a npor. Ľ. Hurňák - obaja majstri Slovenskej republiky vo výkone policajných psov (patria k najúspešnejším psovodom zaradeným do výjazdových skupín okresných riaditeľstiev PZ) a por. M. Miženko - inštruktor výcviku (je zakladateľom novej metódy kriminalistickej techniky na Slovensku - vyhľadávanie akcelerátorov horenia pomocou policajných psov).

Odbor kynológie a hipológie každoročne venuje výberu reprezentantov primeranú pozornosť. To, že bol výber vždy správny, najlepšie dokumentujú vystúpenia našich psovodov nielen teraz, ale i na ostatných ročníkoch majstrovského "tartu".

 


1. miesto práp. Peter Ambrúž s Hykom - Polícia Slovakia, 2. miesto Simona Jaroušková s Gastonom
a 3. miesto Václav Achenbrenner s Cirom.
 

Súťaže alebo výkon

Vystúpenie slovenských reprezentantov evokuje diskusiu o často preberanej téme, či je v princípe rozpor medzi súťažou a použitím psa vo výkone služby. Úspešné policajné psy zúčastnené aj na majstrovstvách potvrdzujú, že rozpor neexistuje, pretože dosahujú najlepšie výsledky aj v priamom výkone služby, t. j. v policajnej praxi. Prosím, zabudnime na výhovorky a často proklamované: "Súťaž je súťaž a výkon je výkon!". Nie je to pravda! Medzi týmito dvoma kategóriami je priama súvislosť. Súťaž, ktorej propozície zohľadňujú požiadavky priameho výkonu služby, je vhodnou prípravou psovoda na použitie psa v priamom výkone služby, napríklad, na mieste trestného činu alebo v zásahovej skupine. Ide tiež o otestovanie výkonnosti a psychickej odolnosti zvieraťa pod drobnohľadom rozhodcov, odborníkov a divákov. Stres, ktorému je podrobovaná dvojica psovod a pes, je veľmi podobný tomu, čo prežíva psovod na mieste činu, pretože musí byť rozhodný, konať vysoko erudovane a okamžite poskytnúť výsledok práce, na ktorý čaká vyšetrovateľ. Skrátka, profesionálny výkon musí byť podaný v určenom čase, na určenom mieste, v zodpovedajúcej kvalite a podľa možnosti bez omeškania a obmedzovania stresujúcimi faktormi, ktorých je v priamom zásahu oveľa viac. Na mieste činu sú tak isto zastúpené fotoaparáty a kamery, pretože dokumentujú udalosť. Prítomní sú policajti zaradení do výjazdovej skupiny, ale často aj z iných súčastí, nadriadení, svedkovia a ďalšie zúčastnené, či nezúčastnené osoby, náhodní okoloidúci a pod...

Súťaže sú tým najlepším tréningom, modelovaním použitia služobného psa v policajnej praxi. Nie je vecou náhody, že najlepší v praktickom výkone sú najlepšími aj v porovnávacích pretekoch. Všetci skúsení "harcovníci" vedia, že autentická atmosféra súťaže sa nedá hodnoverne zinscenovať, ani zrežírovať. Skúsený pes odhalí akúkoľvek kamufláž a začne sa správať "tréningovo". Autentickú kulisu súťaže nikdy umelo nevytvoríme. Vo vzduchu chýba napätie, absentuje tréma a v krvi je podstatne menej adrenalínu než v plnom súťažnom nasadení.

 

Na záver

Víťazstvo nášho reprezentanta nie je dielom náhody. Je výsledkom nielen jeho dlhoročnej a cieľavedomej práce, ale i sústredeného úsilia kompetentných, ktorí zabezpečovali optimálne podmienky a komplexnú prípravu celého reprezentačného tímu, a manažovali v poradí už tretí úspešný štart družstva Policajného zboru na Medzinárodných majstrovstvách Českej republiky služobných psov TART CZ v Mělníku. Výsledky sú skvelé. Naďalej by sme mali veriť, že slovenský policajný tím bude vždy zodpovedne pristupovať k príprave na reprezentáciu, a zostane i naďalej tak úspešný ako v úvode tohtoročnej sezóny.

plk. RNDr. Vladimír Ďurišin

<<< späť