NEMECKÁ DOGA

Elegantný obor

Neoficiálne najznámejšou nemeckou dogou všetkých čias pravdepodobne navždy zostane pes Tyras, ktorého vlastnil kancelár Bismarck. Tento politik a štátnik bol zároveň aj milovníkom plemena nemecká doga a nikdy sa netajil tým, že pri dôležitých rozhodnutiach sa neraz nechal ovplyvniť ich úsudkom. Bismarck zostal verný tomuto plemenu takmer 60 rokov. Za tú dobu o jeho vláde so psami, čo by šedými eminenciami v úzadí, vzniklo nespočetné množstvo pravdivých, ale aj vymyslených historiek. Jednoznačne pravdivou a snáď aj najznámejšou je tá, keď už spomínaný pes Tyras údajne odhalil nepriateľa Nemecka v osobe ruského ministerského predsedu Gorčakova. V skutočnosti sa stalo to, že na počas audiencie u kancelára sa ruský politik nechal uniesť svojim temperamentom a počas príhovoru prílišne gestikuloval rukami. Prudké pohyby pochopil Tyras ako hroziace nebezpečenstvo pre svojho pána. V snahe zabrániť mu zvalil statného Rusa na zem a z nohavíc na zadku mu odhrýzol kus látky. Neskoršie záporné politické postoje Gorčakova voči Nemecku nemali konca kraja a hlavne novinári sa postarali o mýtus, že Tyras už o nich vedel v čase, keď sa ruský štátnik správal falošne priateľsky.

VÝTVOR ŠĽACHTICOV?
Pôvod nemeckej dogy treba hľadať v spojení pastierskeho, poľovného a starého bojového psa. V žiadnom prípade sa však nemožno opierať o akési plemená, pretože tým pôvo-dom sa myslí využitie. V nepreber-nom množstve publikácií sa síce uvádza, že pôvodným predkom všetkých dôg je tibetská doga, ktorá sa zo svojej krajiny pôvodu dostala cez Blízky Východ, Grécko a Rím až do Európy. Táto skutočnosť však nijako nepotvrdzuje, že tibetská do-ga je naozaj predkom dogovitých psov. Ozrejmuje iba to, že Rimania, Asýrčania a Gréci takýchto psov vlastnili. Hans Räber však vo svojej knižnej publikácii o psoch upozorňu-je, že spájať dogovité psy iba s tý-mito troma národmi je neprípustné. Ak by totiž kmene Germánov mali rovnako vyspelú kultúru ako spomí-nané trio, teda sochárov, maliarov

a básnikov, tak by sa určite uchovali stvárnenia akejsi dogy aj u nich. Vtedy by už pravdepodobne nikto nehľadal pôvod tohto druhu v Tibete a nepripisoval jeho rozvoj trom sociálne najvyspelejším národom tých čias.
Samozrejme povestný patriotizmus Nemcov nedovolil, aby ich národné plemeno malo pôvod mimo ich krajinu a tak pravdepodobne iba z tohto dôvodu vznikla teória, že pravlasť dogovitých psov treba hľadať severne od Álp a oblasti Hilzheimeru. Podľa tejto teórie bol predkom európskeho typu dogy mohutný nordický vlk. Ide však o ničím nepodložené tvrdenie, ktoré nedokázal posilniť dôkazmi ani sám autor profesor Brehm. Tým pádom je opäť len a len na ctenom čitateľovi, či mu uverí, alebo ho hodí do vreca s neoverenými fámami.
Najdôveryhodnejšie je teda už spomenuté, že pred nemeckou dogou bol starý druh bojového psa v spojení s akýmsi pastierskym a poľovným psom. Smerovanie plemena k dnešnej nemeckej doge započalo pravdepodobne niekedy v stredoveku, hlavne v čase rozmachu pánskych poľovačiek. Tie boli v skutočnosti gladiátorskými súbojmi divokej zveri a poľovných psov, ktoré často vyhrávala divina. Stav počtu loveckých psov teda v krátkej dobe rapídne klesol a urodzení zemepáni boli po čase nútení nahrádzať ich všednými sedliackymi psami. Z dostupných análov sa dozvedáme, že došlo k nekontrolovanému kríženiu mohutných poľovných psov s rovnako mohutnými sedliackymi a z ich spojenia vzišlo potomstvo, ktoré pospolitý ľud nazýval Veľkými psami. Tie sa v historických dokumentoch najčastejšie opisovali ako psy vysoké až 80 cm, levovo žltej, popolavo sivej alebo uhľovo čiernej farby.

Prvý pokus o vyšľachtenie čistokrvného plemena z týchto veľkých psov prebehol v roku 1865. Na Hessenskom dvore v Kasseli chovali svorku takýchto psov, všetko žltej farby podobnej levom. Treba však podotknúť, že to nebol chov so zameraním na exteriér, ale na využitie. Mali to byť perfektní lovci diviakov, kvôli čomu im aj kupírovali ušnice, čím sa znížili šance divej zvery na uštedrenie bolestivého zranenia počas boja o život. Ešte stále to ale nebola ozajstná nemecká doga. Ani pomenovaním, ani výzorom a ani schopnosťami.
Nemecká doga ako taká, teda obrovský pes šľachty, ktorý sa povaľuje vždy a všade pri nohách svojho pána, sa už ale formovala. Rozmary boháčov ani dnes nepoznajú medze a ináč tomu nebolo ani v tej dobe. Šľachtici si pre pocit bezpečia začali obstarávať mohutných psov, ktorých rozlišovali na komorných a osobných psov. Aký bol medzi týmito dvoma vymyslenými druhmi rozdiel? Ťažká to otázka s ľahkou odpoveďou – ŽIADEN! Vlastne iba taký, že komorný pes nosil zlatý obojok a osobný ho mal zo striebra. V šľachtickom rozmare je treba hľadať aj pôvod toho množstva obrazov, na ktorých sú vedľa slávnych predkov ešte slávnejších rodov zobrazené dogy. Za zmienku stoja diela od van Dycka, Rubensa, Snydersa...

NÁZOV A VÝVOJ
Pomenovanie nemecká doga sa s určitosťou po prvýkrát vyskytlo v roku 1876. O jej vývoji sa už však tak jednoznačne vyjadriť nedá. Pred týmto rokom sa totiž v hojnom počte vyskytovali psy označované ako anglická, ulmská alebo dánska doga. Po pravde povedané sa ale tieto tri druhy mohli objaviť aj v jednom vrhu, nakoľko ich rozlišovali iba podľa sfarbenia.
Prítomnosť dogovitých psov v prehistorickej Európe vraj nebola nikdy jednoznačne preukázaná. Archeologický nález v dánskom Campaignie však toto tvrdenie spochybňuje. Našli sa tam totiž dve krátke čeluste veľkého plemena psa, ktorý žil v tomto kraji v období praneolitu, teda zhruba 10 tisíc rokov pred našim letopočtom. V anglickom Walthamstrow neďaleko Londýna sa zasa našla lebka dogovitého psa z doby ľadovej a v Karlsteine pri Reichenbachu lebka z doby železnej. Na tomto nálezisku sa neskôr našla aj kostra dogovitého psa, ktorý mal výšku v kohútiku 70 cm a pochádza z ilyrickej, teda indogermánskej doby. Vo výpise podobných archeologických nálezov by sme mohli pokračovať a tým pádom ešte viac spochybniť tézy, že prítomnosť dôg v prehistorickej Európe nebola dokázaná, ale tým sa nijako neozrejmí pôvod nemeckej dogy. Jej pôvod treba hľadať u germánskych a keltských kmeňov. O tom, že aj tie vlastnili dogovitých psov už v čase svojho putovania po území vtedajšej Európy existujú dva zachovalé písomnosti. Zhruba 66 rokov pred n.l. napísal istý Strabon, že ľud Gallie, čiže Kelti z územia dnešného Francúzska, nakúpili u Britov bojových psov. Z kroniky germánskeho kmeňa Kimberov sa zasa dozvedáme, že okolo roku 101 pred n.l. opustili svoju vlasť nazývanú Jütland a pri ich putovaní na juh im vozy strážili veľké psy. Tie dokonca hrdinsky zasiahli aj do neskorších bojov Kimberov s Rimanmi.
Zmienky o veľkých psoch využívaných na lov nemenej veľkej divokej zvery sa pre nás uchovali aj z čias stredoveku. Kráľ Karol Veľký poslal koncom minulého tisícročia psov schopných zneškodniť aj leva na znak priateľstva Kalifovi Harun Al Rašídovi. Museli to byť poriadne veľkí jedinci, takže právom môžeme predpokladať, že išlo o dogovité plemeno. Kráľ Kastílie a Leonu Alfonso XI. Zasa v roku 1343 napísal poľovnícku knihu, v ktorej spomína dogu Alano. Tá sa v tom období vyskytovala v hojnom počte na území Španielska. Tieto fakty na rozdiel od mylných tvrdení jednoznačne potvrdzujú, že dogovité plemená sa v Európe vyskytovali odpradávna. Spochybniteľný je iba ich čistokrvný chov.
Prelom v tomto smere nastal v 16. storočí, kedy sa do nemeckých oblastí dostalo rôznymi cestami z Anglicka a Írska množstvo vysokých dôg. V tomto prípade možno s odborníkmi iba súhlasiť, pretože tieto psy naozaj treba považovať za predkov plemena. Nehovoriac o tom, že už samotný názov doga je až okato odvodený od anglického dog, čiže pes. Ale ako už bolo spomenuté, názov nemecká doga sa vynoril až podstatne neskôr. Dovezené exempláre sa síce krížili s domácimi psami, ale až do polovice 19. storočia ich každý nazýval anglickými psami. Dokonca aj chovy tej doby, presnejšie miesta, kde sa vykonávali, niesli pomenovanie anglické obory. Napriek týmto zavádzajúcim názvom sa však na prelome 17. a 18. storočia už dogovité psy odnikadiaľ nedovážali, ale boli chované u mnohých šľachticov v Nemecku.
Úpadok a zároveň aj rozmach plemena nastal koncom 19. storočia. Pri sčítavaní stavov honiacich psov v roku 1880 sa zistilo, že na území Nemecka ich žije už len veľmi málo. Príčinou bolo takmer absolútne vyhubenie diviakov a inej divej zvery. Jednoducho častými poľovačkami došlo k tomu, že divina z lesov vymizla a tým pádom o služby honiacich psov nebol záujem. Tomu, že nemecká šľachta „vyhubila“ svoje lesy sa niet čo čudovať... Len pre zaujímavosť uvedieme výpisy z evidencie Friedricha IV. Z Hessenska, ktorý bol známy usporadúvaním častých poľovačiek. V roku 1570 sa na jeho panstve počas troch poľovačiek ulovilo 413 diviakov. Záznam z decembra roku 1581 zasa pojednáva o skolení 1154 divých svíň počas jediného lovu!
V službách panstva teda dogy skončili, avšak razom si našli obľubu u bežného ľudu, obchodníkov, kupcov... Vďaka tomu nastal zvrat a namiesto využitia dôg sa dostal do popredia ich exteriér. Ľudia začali chovať toto plemeno pre jeho krásu! Bolo iba otázkou času, kedy sa predstavia aj na niektorej z výstav. Stalo sa tak v roku 1876v Hamburgu, kde bolo vystavených 70 jedincov ešte s označením dánske a ulmské dogy. Iróniou bolo, že ani jeden z predvedených psov nepochádzal z Dánska a nemal z tejto severskej krajiny ani priamych predkov. Za iróniu možno považovať tiež fakt, že medzi týmito ulmskými a dánskymi dogami vlastne nebol žiaden rozdiel, nejaká zjavná odlišnosť. Pod ťarchou tohto zistenia nakoniec páni Lang a Wandenberg navrhli chovateľskej obci, aby sa do budúcnosti tieto iba názvom odlíšené druhy spojili pod jednotné pomenovanie nemecká doga. Ich návrh bol oficiálne vyslyšaný, no napriek tomu to ešte nejaký čas trvalo, kým sa tie predošlé pomenovania z kynológie úplne vytratili.

MEDZNÍKY CHOVU A ŠTANDARD
Historicky prvý štandard pre nemeckú dogu bol stanovený v roku 1880 počas výstavy psov v Berlíne. Ten sa od toho dnešného samozrejme v mnohom líšil. Vtedy boli žiaducymi mierna dlhá lebka, široký a hlboký hrudník, dlhý chrbát... Prípustné sfarbenie bolo pestrejšie ako je tomu dnes. Nemecký klub dôg a zároveň prvý kynologický klub plemena na území Nemecka vznikol v roku 1897. Zaujímavosťou je, že o 9 rokov skôr vyšiel prvý zväzok knihy chovu plemena, ktorý obsahoval 583 zápisov. Je nepochopiteľné, prečo pri takejto obľube plemena trvalo nemeckým chovateľom zjednotenie síl takmer celé desaťročie.
Osobnosťou a medzníkom v chove nemeckých dôg bol chovateľ Hartenstein zo Stuttgartu, ktorý popri tomto plemene choval cielene aj iné plemená. V roku 1874 si zadovážil psa menom Basco a v roku 1876 sučku Bella. Z ich spojenia vzišlo viacero úspešných a krásnych jedincov, ktorí svojmu pánovi priniesli značné uznanie a nemalý finančný zisk. Hartenstein nakoniec na ostatné plemená zanevrel a vo veľkom začal chovať iba nemecké dogy. Pre rozvoj plemena boli dôležitými predovšetkým výnimočný pes Faust I. modrého sfarbenia a následne jeho dcéry Goldperle, Otter a Schwalbe. Zo začiatku sa Hartenstein zameriaval iba na dogy s modrým sfarbením, ale neskôr začal chovať aj pruhované, čierne, žlté a fľakaté.
Ďalšími nemenej významnými chovateľmi nemeckých dôg boli páni Ulrich z južného Nemecka a Messter a Aichele z Berlína. O posledne menovanom treba vedieť, že choval iba jedincov s modrým sfarbením. Z pohľadu úspešnosti a významu jedincov boli medzníkmi pes Alexander pre fľakaté a Dolf zo Saalburgu pre všetky farebné odtiene. Dolf bol zakladateľom väčšiny dnešných chovov, z ktorých viaceré vďačia za svoj úspech práve jeho krvnej línii.

NEMECKÁ DOGA DNES
Názory chovateľov sa rovnako ako u iných plemien líšia v mnohých otázkach aj v spojitosti s nemeckou dogou. Nejestvuje jednotný názor na minulosť, ani na súčasnosť a už vôbec nie na budúcnosť. Preto sa vyhnem publikovaniu svojich osobných názorov a radšej odcitujem sympatické a výstižné priblíženie plemena kynologickým publicistom Hansom Räberom. S jeho názormi sa väčšina chovateľov môže len a len stotožniť:
„Pre dogy a dogovitých psov sú charakteristické dve vlastnosti. Je to jednak sklon k obrovitému rastu a jednak ťažká, masívna hlava s výrazným sklonom čela, so zdôraznenými nadočnicovými oblúkmi, markantným tylovým hrbolcom a často skráteným zhryzom. Nemecká doga tu zaujíma osobitné postavenie. Jej priradenie k dogám je podmienené skôr historicky ako anatomicky, pretože práve hlavný znak dogy – ťažká, okrúhla lebka so skráteným zhryzom a zahnutou dolnou čeľusťou – je u nemeckej dogy vonkoncom nežiaduci. Rovnako nežiaduca je masívna, korpulentná stavba tela a silné faldy na hlave a krku. Dnešná nemecká doga stojí anatomicky oveľa bližšie k starým sedliackym psom a ich potomkom, ako k vysloveným dogovitým typom, ako sú mastini, bordeauxská doga alebo neapolský mastin. Historicky však bezpochyby pochádzajú zo starých domácich a poľovných psov, ktoré boli akýmsi medzičlánkom medzi silným mastifom anglického razenia a rýchlym a obratným chrtom. Pod dogou všeobecne rozumieme veľkého, silného psa, ktorý nemusí patriť do žiadneho určitého plemena.“

Branislav Mathe

<< späť