Agresívne správanie

Z etologického hľadiska je agresivita definovaná ako „fyzický akt zastrašovania iného jedinca s cieľom ochrany vlastnej slobody a genetického potenciálu“. Môžeme vytýčiť niekoľko rôznych typov agresívneho správania: predátorská agresivita, hierarchická agresivita, agresivita vyvolaná frustráciou, teritoriálna agresivita a agresivita vyvolaná strachom. S výnimkou agresivity predátorskej a vyvolanej strachom je dôležité pozerať sa na celú postupnosť správania. Tá má tri fázy.

Najprv je to fáza hrozby alebo zastrašovania (vrčanie, provokácia, chvost a uši vztýčené, odhalené zuby), potom je to útočná fáza, v ktorej pes vyzve protivníka na súboj a snaží sa ho chňapnúť za kožu na krku, na hrudi alebo za predné nohy. Snaží sa svojho protivníka zhodiť a pritlačiť k zemi dovtedy, kým neprijme submisívne postavenie.
Nakoniec príde fáza zmierenia. Víťaz buď pohryzie vrch hlavy porazeného, položí labu na jeho kohútik alebo ho obkročí. Útok sa mení podľa hierarchického vzťahu, ktorý už medzi dvoma psami existuje. Ak je útočiaci pes dominantný, uhryznutie je prevedené rýchlo a bude nasledované druhým kolom zastrašovania. Ak je však útočiaci pes v tzv. súťaživej pozícii, bude držať svoje zovretie, až pokiaľ sa protivník nepodvolí.
Ak je postupnosť vykonaná, je to agresia – reakcia. Ak je fáza zastrašovania alebo zmierenia vynechaná, takejto sa hovorí sekundárna hyper-agresia.

Predátorská agresivita
Koristnícka agresivita je všeobecne vyvolaná hladom. Pes sa vrhne na svoju korisť s chodidlami spojenými, chvost a uši vztýčené, dopadne na ňu oboma prednými nohami. Potom doňho zahryzne, uzamkne čeľuste a rázne ním trasie spôsobujúc fraktúru chrbtice. Predátorská agresivita sa však objavuje aj keď pes nie je hladný. Hovoria o nej prípady, kedy sa pes vkradne do kurína a zje všetky vajcia alebo keď pes zabíja dobytok. Toto sú psychologické druhy správania, ktoré sa nedajú potlačiť žiadnymi efektívnymi prostriedkami. Z času na čas sú zaznamenané aj prípady predátorskej agresivity voči ľuďom. Tieto akty dravosti bývajú túlavými psami organizovanými vo svorkách. Ľudia sú považovaní za korisť, pretože títo psy neboli socializovaní. Niektorí psy – domáci spoločníci sa môžu prejaviť predátorsky agresívne voči batoľatám, ktoré ešte nechodia. Psy v týchto prípadoch ešte nezažili kontakt s dieťaťom takéhoto veku.

Hierarchická agresivita
Hierarchická agresivita sa objavuje medzi psami ale aj medzi psom a človekom. Hierarchická agresivita je vyvolaná situáciami, keď pes cíti, že jeho prednostné práva ako lídra sú postavené proti výzve, oboje vo svorke psov alebo v pso-ľudskej svorke. Dominantné zviera je indivíduum, ktoré zabezpečuje súdržnosť sociálnej skupiny potláčaním agresie ostatných jej členov. Dominantný pes je ako prvý, je pomaly a zabáva sa tým, že je pozorovaný svojimi poddanými. Kontroluje okupáciu teritória a priestoru, tak ako aj ich pohyb. Kvôli tomu často zaujíma strategickú pozíciu, odkiaľ môže všetko monitorovať. Kontroluje aj rozmnožovanie a dohliada na sexuálnu aktivitu skupiny. Dominantný samec alebo samica sa môžu páriť pred ostatnými členmi svorky.
V ľudskej svorke (napríklad v rodine) môže byť priťažujúcou okolnosťou prítomnosť majiteľa rovnakého pohlavia. Podriadený pes sa nemôže páriť pred ostatnými dominantnými psami a ešte oveľa menej pred dominantným majiteľom. Dominantní majitelia by sa páreniu svojich zvierat nemali prizerať. Dominantný pes bude pred všetkými oblapovať a obkročovať svojich príbuzných, osoby rovnakého pohlavia alebo dokonca vankúše. Toto nie je akt homosexuálny, ale akt dominantnosti. Akákoľvek výzva jeho prednostným právam lídra je pôvodcom hierarchickej agresivity, ktorá zahŕňa typickú postupnosť fáz správania (zastrašovanie, uhryznutie a zmierenie) namierených na psov alebo ľudí.
Zmierenie je uskutočnené rovnakou cestou s ľuďmi aj so psami. Niekedy pes pristúpi k lízaniu pohryzenej končatiny, ktorú mu nastaví jeho majiteľ a ten si potom myslí, že pes prišiel prosiť o odpustenie.

Agresivita vyvolaná frustráciou
... je vyvolaná frustráciou ako je nedostatok (hlad alebo smäd), bolesť, frustrácie ako je napríklad pochvala obrátená na trest alebo neústupnosť fyzického kontaktu, keď signály zmierenia neboli vyslané. Príkladom je pohryzenie majiteľa, ktorý sa snaží psíka tuho objať. Tento typ agresie je u dominantných psov systematicky prítomný.
Sexuálne hormóny posilňujú túto agresivitu najmä na začiatku puberty. Skorá kastrácia môže obmedziť častosť týchto stavov, ale všeobecne sa majitelia k tomuto kroku presvedčia príliš neskoro.
Ak sa tento typ agresivity objavuje nečakane (u perfektne integrovaného psa), jeho príčinou môže byť organická infekcia alebo útoky na zmyslové orgány – napr. otitída (zápal ucha), artróza, hluchota alebo slepota, alebo jednoducho porucha schopnosti vnímať svetlo (pudel, kólia).
Frustrácia vyvolávajúca agresivitu sa rýchlo stáva zlozvykom a pes už viac neprejavuje fázu zastrašovania; hryzie okamžite.

Teritoriálna agresivita
Teritoriálna agresivita býva vyvolaná rušením teritória svorky vonkajším elementom.
Obranca čelí votrelcovi, breše, potom vrčí, chvost a uši vztýčené. Zastaví sa pár metrov od votrelca a uprene sa naňho díva. Ak sa narušiteľ nehýbe, obranca začne škrabať labami po zemi, vymočí sa. Ak votrelec neustúpi, obranca útočí.
V domácnosti pes takto bráni vstupu cudzincov používaním tých istých postupov, ktoré boli opísané.
Materinská agresivita je založená na tom istom princípe, až na to, že je vyvolaná šteniatkom (alebo citovou obdobou: handrou, hračkou...) a nie rovnocenným jedincom.
Sexuálne hormóny robia tento typ agresivity častejším. Kontrolné centrum je stále neznáme.
Agresívne správanie je často pozorované u súk s genitálnymi problémami (napr. hormonálnymi).

Agresivita vyvolaná strachom
...objavuje sa v situáciách, keď je pes uväznený a pokusy utiecť sú nemožné. Vtedy zaútočí oboje na psov alebo na ľudí, ale bez žiadnej zastrašovacej fázy. Útok je priamy a nepredpovedateľný. Zranenia sú násilné, prudké, pretože pes svoj záhryz nekontroluje.
Jedna z fáz (zastrašovacia lebo zmierovacia) môže byť taktiež vynechaná ako dôsledok typu učenia známeho ako efektívne udržiavanie kondície. Pozerajúc sa na príklad hierarchickej agresivity je u psov známe prejavovanie agresívnych záchvatov, keď sú výsady istého lídra postavené proti výzve.
Spočiatku je postupnosť agresivity kompletná, so všetkými troma fázami. Avšak ak sa konflikt opakuje a vzťah človek - pes sa nepozmení, pes progresívne upraví postupnosť agresivity. Následná úniková reakcia majiteľa po uhryznutí sa stáva prvkom posilnenia potrebného pre budovanie efektívneho „otužovania“ psa. Fáza zmierenia sa stráca, neskôr úplne vymizne. Zastrašovacia fáza bude upravovaná a postupne sa stane takmer synchrónnou s hryzením. Neskôr taktiež zanikne. Hryzenie sa tak stáva vážnym a nepredpovedateľným. Pes sa vtedy stáva nebezpečným.

Oboznámenie s hierarchiou
Pretože psy sa zväčša rodia pre život v spoločnosti, musia sa naučiť pravidlá hierarchie. Inými slovami, musia sa naučiť kontrolovať svoje túžby podľa pravidiel platných vo svorke. Osvojenie si hierarchickej štruktúry znamená naučenie sa pravidiel vládnutia nad kŕmením, kontrolovania teritória a sexuality. V kruhu svorky dominantný pes prvý je a kontroluje príchody aj odchody svojich podriadených. Navyše on sám má právo prejavovať svoju sexualitu pred ostatnými jej členmi.
Pokiaľ sú dojčené, mladé šteniatka sú kŕmené z prsníkov a pri prístupe k nim sa neriadia žiadnymi pravidlami. Po skončení dojčenia ich matka zavedie k zdrojom dostupného jedla vo svorke. Keď sa je jedlu priblížia, sú násilne odstrkávané preč dospelými jedincami. Musia sa naučiť čakať na svoj čas, tj.: Pokiaľ sa nenajedia vodcovia svorky. Ak sa pes pokúsi k jedlu priblížiť, vodca naňho zavrčí a môže ho dokonca uhryznúť, ak pes pokračuje.
Okolo veku piatich až šiestich mesiacov u samcov a okolo druhého páriaceho cyklu u samíc sú psy vytláčaní zo zón často obývaných vodcami alebo samicami. Matky prejavujú stále menej a menej tolerancie voči mladým a sú nútení hľadať si miesto na nocľah na okraji teritória svorky. Nakoniec psy v takomto štádiu nadobúdajú kontrolu nad svojím sexuálnym správaním. Iba dominantní jedinci majú právo prejavovať svoju sexualitu pred ostatnými členmi svorky. Podriadení samci a adolescenti sa musia skrývať. Ich sexuálne správanie je v prítomnosti dominantných samcov potlačené.

Kontrolovanie záhryzu
Obdobie socializácie znamená pre šteňa učenie ako neublížiť uhryznutím. Učí sa kontrolovať svoj záhryz čiastočne formou hry približne od veku troch mesiacov a čiastočne od svojej matky. Takto sa učí ovládať svoj záhryz. Počas bojových hier sa šteniatka navzájom hryzú a ak jedno pohryzie príliš silno, druhé zavyje. Do hry vstúpi matka, dvihne svoje nešikovné šteňa za šiju, prudko ním zatrasie a položí ho späť na zem. Šteňa „vykríkne“ od bolesti a prijme submisívne postavenie, ktoré ho zaväzuje nehrýzť. Takto ho matka učí kontrolovať oboje intenzitu hryzenia aj motorické schopnosti vo všeobecnosti. Ak šteňa žije v rodine, majitelia by mu nemali tolerovať hryzenie. Neprerezávajú sa mu zuby. Toto pomôže vyvarovať sa vážnym uhryznutiam neskôr, keď pes zosilnie. Intenzita hryzenia sa mení podľa jedinca, plemena a rodokmeňa. Niektoré plemená ako napríklad labrador môžu tolerovať extrémne silné uhryznutia. Na konci obdobia socializácie matka učí šteniatka menej sa na ňu viazať.

Obdobie osamostatnenia
Okolo veku štyroch až piatich mesiacov suka stráca toleranciu k svojim šteniatkam, hlavne k samcom. Prejavuje im menej náklonnosti, menej sa s nimi hrá a musia si nájsť vlastné miesta na spanie. Samice však ostávajú so svojimi matkami dlhšie. Osamostatnenie prebieha pomalšie.
Ak sa v ľudských svorkách osamostatnenie neprejaví, výsledkom môže byť naviazanosť predĺžená alebo dokonca neprekonateľná, ktorá neskôr môže byť zdrojom behaviorálnych problémov ako je masová deštrukcia, nevhodná urinácia alebo defekácia a hlučnosť v dobe, keď je objekt naviazania neprítomný.

Lea Červeňanská

<< späť