SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

 

 

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

 

Zámok v Holíči je barokovo-klasicistickou dominantou Holíča s bastionovým opevnením. Vznikol prestavbou stredovekého vodného hradu. Do dnešnej podoby bol prestavaný po tom čo ho získal roku 1736 František Lotrinský, čo ho radí medzi cisárske sídla. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený 14. septembra 1963.
Samotná budova barokovo klasicistického zámku je tvorená tromi krídlami v tvare U smerujúcimi vrcholom na východ. Okolo kaštieža je opevnená štvorcová terasa s nárožnými vežičkami. Je obklopená štvorcovou suchou priekopou s prístupom cez dva mostíky, vstupujúci do nádvoria kaštieža od východu a od západu do západného krídla cez vstupnú bránu. Samotný kaštiež obkolesený suchou priekopou sa nachádza v strede fortifikačnej stavby štvorcového tvaru so štyrmi Bastiónmi päuholníkového pôdorysu v rohoch. Na východnej kurtíne sú dve budovy s priechodom pomedzi pre most prechádzajúci ponad vodnú priekopu.
 
Smerom k juhovýchodnému bastiónu je budova tzv. Koniarne a smerom k severovýchodnému bastiónu tzv, Tabačiareň. Budovy tabačiarne a koniarne sú exteriérovo zhodné, majú tvar L, s kratšími ramenami umiestnenými na bastionoch, kolmými na hlavné. Na ich rohoch, tvoriacich vstupný priestor brány, sú vysunuté nad vodnú priekopu oktagonálne murované strážnice. Strecha tabačiarne má však po poslednej prestavbe zvýšený krov. Na kurtínach na sever a juh sú budovy menšieho rázu a tvoria jednoliate budovy. Aj v strede západnej kurtíny je druhý most cez vodnú priekopu. Po stranách stoja dve hospodárske budovy. K zámku priliehajúce priestory niekdajšieho parku a bažantnice ako aj rybníka sú ohradené kamenným barokovým múrom.
 
Z reprezentačných priestorov letného cisárskeho sídla sa aj vďaka poštátneniu habsburgského majetku po roku 1918 počas I. ČSR veža nezachovalo. V kaštieli zriadili školu a hospodárske budovy a prižahlý park boli využívané na požnohospodárske účely. Tiež sa na tom podpísali aj neskoršie obdobia, kedy za socializmu kaštiežu hžadali nové spoločenské využitie. Za zmienku stoji zachovaná Čínska sála so stenami pokrytými tapetami s mažovanými motívmi čínskej krajiny, baroková kaplnka a tiež slávnostné schodište s technicky zaujímavou samonosnou konštrukciou, ktoré je neklenuté na štíhlych vysokých stĺpoch. Začiatkom 21. storočia boli do rekonštruovaných priestorov umiestnené expozície múzea keramiky a čas priestorov je využívaná na kultúrne a spoločenské účely. Akustika kaplnky je využívaná na koncerty vážnej hudby.

 

A barokk-klasszicista stílusú holicsi kastély a basztionos erődítményével együtt  a város domináns jegye. A középkori vízi vár átépítésével készült, és a mai alakját azután kapta, hogy 1736-ban Lotaringia Ferenc István kezébe került, így császári rezidencia lett. 1963 szeptember 14 -én nemzeti kultúrális emlékké avatták.
Maga a barokk-klasszicista U alakú épület 3 szárnyból áll, melyek kelet felé mutatnak. A kastély körül négyzet alakú megerősített terasz húzódik, melynek sarkait bástyák ékesítik és egy száraz árok öleli körül. Megközelíteni a két vizes árkot átszelő hídon át lehet kelet és nyugat felől a főkapun keresztül. Maga a kastély a négyzet alapú fortifikációs építmény közepén terül el, melyet négy ötszög alakú basztion vesz körül. A keleti oldalról vizesárkon keresztül híd vezet be két oldalán egy-egy épülettel.

A dél-keleti basztion irányába tornyosul a lovardának nevezett, míg az észak-keleti basztion irányba a dohányosnak nevezett azonos exteriőrrel rendelkező épület. L alakuk rövidebb szára merőlegesen a főépületre valamint a basztionban végződik. Az épület bejáratot alkotó szélén az oktagonálisan falazott őrszobák a vizesárok fölé nyúlnak. A dohányos épületnek az utolsó átépítés után emelt tetőszerkezete lett. Északon és délen kisebb épületek alkotnak egy egyöntetű egységet. A nyugati oldalon levő bástyák között vezet be a második híd a vizesárok felett. Két oldalán gazdasági épületek foglalnak helyet. A kastélyhoz tartozó környező valamikori park, fácánház és halastó barokk stílusú kőfallal van körbekerítve.

A császári rezidencia reprezentációs termei közül sajnos nem sok maradt fenn, köszönhetően a habsburg tulajdon államosításának 1918 után az I. Csehszlovák állam idejében. A kastély épületében iskolát hoztak létre a gazdasági épületek valamint a kastélyt övező park pedig gazdasági célokra lett felhasználva. A későbbi évek is nyomot hagytak, mikoris a szocialista időkben új társadalmi kihasználtságot akartak adni a kastélynak.Említésre méltóak a teljesen fennmaradt Kínai szalon falai, amelyeket festett, kínai táj mintázatú tapéta díszít, a barokk kápolna valamint az ünnepélyes lépcső technikailag nagyon érdekes öntámasztó konstrukciójával, mely nem ível a magas vékony pillérekre. A XXI. század elején a felújított helyiségekben a kerámia múzeum kiállitása tekinthető meg, míg a fennmaradó helységek kultúrális és  társadalmi eseményeknek helyszíneit képezik. A kápolna, köszönhetően az akusztikájának, komolyzenei koncerteknek  ad helyet.

 

Najbardziej interesujšcym zabytkiem architektury w Holiczu jest barokowo – klasycystyczny pałac z bastionowymi fortyfikacjami. Pałac- wpisany na listę narodowych zabytków kultury- stoi na miejscu œredniowiecznego zamku wodnego.
Zamek powstał w strategicznym miejscu morawsko-węgierskiego pogranicza w XI w. Po najeŸdzie tatarskim w 1241 r. w miejscu drewnianej twierdzy Arpadowie rozpoczęli budowę kamiennego zamku wodnego. Wkrótce urzšdzono tu pobór myta, a miasto stało się centrum jednego z obwodów komitatu bratysławskiego. W 1315 r. zamek opanował Matúš Čák, który wybudował nowy przestronny obiekt pałacowy z wieżš. Po kilku kolejnych właœcicielach, na poczštku XV w. trafił w ręce króla Zygmunta Luksemburskiego, a ten darował do możnowładcy węgierskiemu, polskiego pochodzenia - Stiborovi ze Stiboríc (Œcibor Œciborowic). Następnie przez prawie trzysta lat był posiadaniu rodu Czobor.
W okresie zagrożenia tureckiego w XVII w. wybudowane zostały cztery bastiony, które połšczono kurtynami oraz obiekty gospodarcze, północny i zachodni trakt kasztelu. Powstały także podziemia łšczšce wszystkie obiekty i szeroka fosa napełniona wodš. Prace zakończono w 1678 r.
W 1736 r. obiekt kupił Franciszek Stefan Lotaryński, małżonek Marii Teresy. Starš twierdzę przebudował na trójskrzydłowy pałac, który stał się reprezentacyjnš letniš rezydencjš cesarskš. Odbywały się tu często przedstawienia teatralne i liczne przyjęcia okolicznoœciowe.
Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem wewnštrz była (i nadal jest) Sala Chińska, ze œcianami pokrytymi malowanymi tapetami ze skóry. Tapety widoczne na œcianach przedstawiajš życie codzienne Chińczyków i ich kulturę, a ogromne lustra zdumiewajš swoimi rozmiarami i dekoracjami.
Bardzo ciekawa jest barokowa kaplica oraz kamienne schody z rzeŸbionymi reliefami, noœnymi kolumnami i z zachowanš pierwotnš pięknie kutš poręczš.
W skład umocnień wchodzš podziemne pomieszczenia dla chronišcej kasztel gwardii królewskiej. Do kasztelu należy także dawny park francuski, bażantarnia i staw, które otacza barokowy mur.
W 1918 r. pałac przejęło państwo czechosłowackie. W latach 70-tych XX w. miała miejsce niedokończona rekonstrukcja.
Obecnie obiekt jest majštkiem miasta, od 2007 r. prowadzone były prace remontowe. W odrestaurowanych obiektach mieœci się muzeum ceramiki, informacja turystyczna i winiarnia. Częœć pomieszczeń jest przeznaczona do celów kulturalnych i społecznych. Kaplica, dzięki swojej akustyce, jest wykorzystywana do koncertów muzyki klasycznej.

 

Holíč Castle is a Baroque-Classicist landmark of Holíč with a bastion fort. After this castle was acquired by Francis of Lorraine in 1736 it has been rebulit into its present form and thanks that it´s classified among the imperial settlements. It has been declared as a national cultural monument on 14 September 1963.
The building of the Baroque Classicist chateau itselfs is made up of three U-shaped wings pointing to the east. Around the manor house there is a fortified square terrace with corner towers. It is surrounded by a square dry moat with access across two bridges, entering the manor´s courtyard  from the east and from the west to west wing through the gateway. The manor house itselfs, surrounded by a dry ditch, is located in the center of a square-shaped fortification structure with four Bastiones of a pentagonal ground plan in corners. There are two buildings with a passageway across the eastern passageway across the bridge across the moat.
Towards the southeastern bastion there is a so-called - Koniarne / Stables and the direction to the northeast bastion so-called Tabačiareň. Tobacco and branch buildings are identical by exteriour , L-shaped, with shorter arms placed on bastions, perpendicular to the heads ones. At their corners, creating entrancing area of the gate is extended above the moat of an octagonal brick guardhouse. However, the roof of the Tabačiareň has increased roof truss after the last rebuilding. On the north and south of the courts, the buildings are smaller in character and the poison is a single building. Also in the middle of the Western Curia, the second bridge is through the water moat. There are two farm buildings on the sides. The chateau is surrounded by a former park and pheasantry, as well as a pond, are surrounded by a baroque stone wall.
The prestige rooms  of the summer imperial residence also thanks to postatelization of Habsburg property after 1918 during the first Czechoslovakia did not survive much. There was established a school in manor house and adjacent park had been using for agricultural purposes. Also the later eras undersigned on that, when during socialism new social utilization of manor house had been seeking. It is worth mentioning the well-preserved Chinese Hall with walls covered by painted wallpapers of motives of chinese landscapes, a baroque chapel and also a solemn staircase with a technically interesting self-supporting structure that is not arched on slender high columns. On the early 21st century expositions of the Museum of Ceramics has been placed into the re-constructed rooms and part of premises is used for cultural and social purposes. The chapel´s acoustic is used for classic music concerts.

 

Das Schloss in Holíč ist eine barock-klassizistische Dominanz von Holíč mit Bastion Fortifikation. Es wurde durch den Umbau der mittelalterlichen Wasserburg erschaffen. Zu seiner heutigen Form wurde es umgebaut nachdem es im Jahr 1736 František Lotrinský erworben hatte, was es zwischen die kaiserlichen Residenzen zählt. Zum nationalen Kulturdenkmal wurde es am 14. September 1963 erklärt.
 
Das Gebäude des Barock-klassizistischen Schlosses besteht aus drei Flügeln in Form U, die mit der Spitze nach Osten zeigen. Um das Schloss herum ist eine befestigte quadratische Terrasse mit Ecktürmen. Sie ist umgeben von einem quadratischen trockenen Graben mit Zugang über zwei Brücken, ins Schlosshof von Osten und von Westen zu Westflügel durch das Eingangstor. Das von einem Trockengraben umgebene Schloss liegt in der Mitte des Festungsgebäudes
quadratischer Form mit vier Bastionen eines fünfeckigen Grundrisses in den Ecken. Auf der Oststirnwand befinden sich zwei Gebäude mit Durchgang entlang der Brücke die dem Wassergraben überbrückt.
 
In Richtung zur südöstlichen Bastion ist Gebäude sogenannten Marstall und in Richtung zur nordöstlichen Bastion sogenannten Tabakgebäudes. Die Gebäude Marstall und Tabakgebäude sind von Exterieur aus identisch, L-förmig, mit kürzeren Armen platziert auf Bastionen, senkrecht zum Haupt. An ihren Ecken die das Eingangsbereich des Tores bilden, sind über das Wassergraben ausgestreckte achteckige gemauerte Wachhäuser. Nach dem letzten Umbau hat das Tabakgebäude jedoch erhöhte Decke. An der Nord- und Sudstirnwand sind Gebäude kleinerer Art und sie bilden ein einiges Gebäude. Auch in der Mitte der Weststirnwand ist die zweite Brücke über dem Wassergraben. An den Seiten stehen zwei wirtschaftliche Gebäude. Zum Schloss anliegende Grundstücke des ehemaligen Parks und der Fasanerie sowie auch der Teich sind umgeben von Steinbarockmauer.
 
Aus den Repräsentationsräumen des kaiserlichen Sommersitzes hat sich auch dank der Nationalisierung des Habsburgischen Eigentums nach Jahr 1918 während der Ersten Tschechoslowakei nicht viel erhalten. Im Schloss errichteten sie eine Schule und die Wirtschaftsgebäuden und angrenzendes Park wurden für landwirtschaftliche Zwecke verwendet. Auch spätere Zeiten haben sich darunter unterschrieben, als sie währen des Sozialismus neue gesellschaftliche Ausnutzung für das Schloss suchten.
Erwähnenswert ist der erhaltene chinesische Saal mit Wänden die mit Tapeten bezogen sind, bemalt mit Motiven chinesischer Landschaften, eine Barockkapelle und auch feierliche Treppe mit einer technisch interessanten freitragenden Struktur, auf schlanken hohen Säulen. Anfangs 21. Jahrhunderts wurden in die rekonstruierte Räume Exponate des Keramikmuseums platziert und Teil der Räumlichkeiten wird für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke genutzt. Die Akustik der Kapelle wird für Konzerte der klassischen Musik genutzt.
 

 

Барокко-классический замок в Голичи является основным, градообразующим строением с крепостным бастионом. Возник в результате перестройки средневекового водяного замка. До сегодняшнего времени он остается таким, каким его реконструировал, после получения в 1736 году, Франтишек Лотринский. Благодаря этому, он и относится к царским поместьям. Национальным культурным памятником был признан 14 сентября 1963 года.
Главное здание, барокко-классического стиля, построено в форме латинской буквы "U" направленным на восток. Около замка есть четырехугольная терраса с небольшими башенками. Замок обведен сухим рвом, с проходом внутрь подворья, через два мостика с востока, а с западного крыла, через главные ворота. Костел, обведенный сухим рвом, находится в середине фортообразного строения четырехугольной формы с четырьмя бастионами на пятиугольных участках по углам. На восточном дворе находятся два здания, с проходом между ними, к мосту через водяной ров.

По направлению к юго-восточному бастиону находятся так называемые конюшни, а по направлению к северо-восточному бастиону, так называемая табачная или курительня. Здание конюшен и табачной, похожи между собой и образуют строения в форме латинской буквы "L" с короткими коленами находящимися на бастионах, перпендикулярно стволу. В их углах, создающих входящее пространство ворот, нависшие над водяным рвом, восьмиугольные сторожки. Крыша табачной, после последней реконструкции, стала немного выше, чем была перед этим. В середине западной части находится мост через водяной ров. По бокам находятся здания для прислуги. К замку прилегает красивейший парк с фазановыми вольерами и озером с рыбами, которые в свою очередь, огорожены стеной в стиле барокко

 

 
 

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768