SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

 

 

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

 

6 kilometrov od Holíča sa nachádza starobylé mesto Skalica

V roku 2018 oslávilo mesto 100. výročie od príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko, kedy sa de facto Skalica stala na niekožko dní hlavným mestom Slovenska. Centrum mesta tvorí unikátna pamiatková zóna tvorená historickými, sakrálnymi i svetskými stavbami. Dominantou trojuholníkového námestia je farský Kostol sv. Michala. Zachovalé sú mestské hradby a stredoveká uličná architektúra. V centre mesta sa nachádza viacero historických pamiatok, z ktorých 13 je v období máj až september sprístupnených verejnosti zdarma. Nová sprístupnená stála Expozícia kníhtlače na Škarniclovskej ulici poukazuje na bohatú a významnú históriu kníhtlače v meste. Pýchou skalického námestia je i novozrekonštruovaný bývalý Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského. K najnavštevovanejším pamiatkam mesta patrí románska Rotunda svätého Juraja. Skalica sa môže pochváli okrem pamiatok i gastronomickými špecialitami a vinohradmi. Vychýrený Skalický trdelník sa v meste vyrába už od 18. storočia a v súčasnosti sa hrdí ochrannou známkou EÚ. Zo známych vín odporúčame ochutna Skalickú frankovku a Skalický rubín.
 

Holícstól 6 kilométerre található az ódon városka, Szakolca (Skalica)

2018-ban ünnepelte a 100. évfordulóját az ideiglenes szlovák kormány megalakulásától, amikor pár napra  Szlovákia fővárosa lett. A városközpont egy egyedülálló műemlékzóna, melyet történelmi, egyházi valamint világi épületek alkotnak. A háromszög tér domináns jegye a Szent Mihály templom. Fennmaradtak a várfalak és a középkori utcák építészete. A városközpontban több történelmi emlékmű található, melyek közül tizenháromba a májustól szeptemberig tartó időszakban a nyilvánosság részére ingyenes a belépés. Az újonnan megnyitott, állandó kiállítás a könyvnyomtatásról a Skarniclovi utcában bemutatja a szakolcai könyvnyomtatás gazdag történelmét. A felújított  Xavéri Szent Ferenc jezsuita templom  a szakolcai tér büszkesége.  A leglátogatottabb helyek közé tartozik a román Szent György rotunda. Szakolca a műemlékek mellett még gasztronómiai specialitásokkal és szőllőheggyel is bűszkélkedhet. A híres szakolcai kürtőskalács történelme a 18. századig nyúlik vissza és immár EU-s védjegy. Az ismert borfajtákból ajánljuk a szakolcai frankost (Skalická frankovka) és rubint (Skalický rubín).

 

6 kilometrów od Holicza znajduje się miasto Skalica

W 2018 r. miasto obchodziło 100. rocznicę przybycia rzšdu tymczasowego na Słowację, dzięki czemu to Skalica stała się faktycznie na kilka dni stolicš Słowacji.
Na terenie miasta jest wiele zabytkowych budowli. Do czasów współczesnych zachowało się tu szeœć dużych koœciołów i dziewięć mniejszych obiektów sakralnych, w tym Rotunda œw. Jerzego, która należy do najładniejszych budowli romańskich w Słowacji.  Sš cztery klasztory i ciekawe budowle œwieckie, stare miasto obwarowane murami. Można tu znaleŸć niemal wszystkie style architektoniczne. Układ rynku w kształcie trójkšta  jest unikatem. Nad rynkiem dominuje koœciół farny pod wezwaniem œw. Michała.
Nieodłšcznš częœciš życia mieszkańców  Skalicy jest uprawa winnej latoroœli. Dlatego też każdy odwiedzajšcy to miasto, powinien skosztować znanego czerwonego wina o nazwie „Skalicka frankovka“ oraz „Skalický rubín“. Podczas biesiad nie może zabraknšć innego tutejszego specjału , słodkiego „Skalickiego trdelnika“, który przypomina polskiego sękacza.

 

6 kilometers from Holíč there is an ancient town Skalica

In 2018, the town celebrated 100th anniversery of arrival of  the Interim government for Slovakia, when de facto Skalica had became a capital of Slovakia for few days. Town centre consists of a unique monumental  zone consisting of historical, sacral and secular buildings. The dominant of triangel square is a parish Churge of St. Michal. The town walls and medieval street architecture are preserved. There are several historical monuments in the town center, 13 of which are open to the public for free from May to September. A new accessible permanent exhibition of printing on Škarniclovská Street highlights the rich and significant history of book printing in the town. The pride of Skalica square is newly reconstructed former Jesuit Church of St. František Xaverský. The most visited sights of the town include the Romanesque Rotunda of St. George. In addition to the sights, Skalica also boasts gastronomic specialties and vineyards. The upscale "Skalický trdelník" has been produced in the city since the 18th century and is now proud of the EU trademark. The upscale Skalický trdelník has been produced in the town since the 18th century and is now proud of the EU trademark.

 

6 Kilometer von Holíč befindet sich die historische Stadt Skalica

In 2018 hat die Stadt den 100. Jahrestag nach der Ankunft der Provisorischen Regierung für Slowakei gefeiert, wann Skalica wurde de facto seit einigen Tagen Hauptstadt der Slowakei. Das Stadtzentrum bildet einzigartige Denkmalzone aus historischen, Sakral- und Profanbauten, deren den Dreieckplatz dominiert, wo die Hl. Michael Pfarrkirche steht. Erhaltene sind die Stadtmauer und mittelaltertliche Straßenarchitektur. In der Stadtmitte befinden sich mehrere historische Denkmäler, 13 von welchen sind in dem Zeitraum von Mai bis September für Besucher kostenlos eröff net. Die neue für Öffentlichkeit erschlossene Dauerausstellung des Buchdruckes in der Škarniclovska-Straße weist auf die reiche und bedeutende Geschichte des Buchdruckes in der Stadt hin. Die neu rekonstruierte ehemalige jesuitische Hl. Franzisco de Xavier Kirche ist den Stolz des Skalicaer Platzes. Zu den am meisten besuchsten Stadtdenkmälern gehört die Romanrotunde von Hl. Georg. Neben den Denkmälern kann Skalica auch auf gastronomische Specialitäten und Weinbergen stolz werden. Berühmter „Skalický trdelník“ wird schon seit dem 18. Jh. gebäckt, und z.Z. es rühmt sich mit der EU Schutzmarke. Von den berühmten Weinsorten empfehlen wir Skalická frankovka und Skalický rubín zu kosten.
 

6 километров от Голича находится старинный город Скалица

В 2018 году Скалица отмечала 100-летие прихода Словацкого временного правительства, когда Скалица на несколько дней, де-факто, стала главным городом Словакии. Центр города создает уникальная памятниковая зона из множества исторических, сакральных и светских строений. Главным строением треугольной площади, является папский костел Святого Михаила, ухоженные крепостные стены и средневековая архитектура. В центре города от 13 мая и аж по сентябрь, бесплатный вход во все исторические памятники и музеи. Новая открывшаяся экспозиция книжной типографии на Шкариницовской улице, указывает на знаменитую историю печатного дела в городе. Гордостью скалицкой площади так же является, восстановленный Иезуитский костел Святого Франтишка Ксаверского. К одному из наиболее посещаемых исторических памятников, относится и римская ротонда Святого Юрия. Кроме всего прочего, Скалица может похвалиться отличной национальной кухней и виноградом. Пресловутый Скалицкий трдельник печется в городе аж от 18 столетия и гордый тем, что находится под охраной ЕС.  Из знаменитых вин, можно порекомендовать на дегустацию, Скалицкую франковку и Скалицкий рубин.
 

 

 

Skalica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768