SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

 

 

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

 

Jediný veterný mlyn na Slovensku je v Holíči. Urobte si k nemu krátku prechádzku!
Asi všetci vieme, že  Holandsko je krajinou veterných mlynov. I keď sa na Slovensku pri stavbe mlynov využívala sila vody, predsa aj na Slovensku zachoval jeden jediný veterný mlyn. Ak prídete do Holíča tak ho máte možnos vidie na vlastné oči.
K veternému mlynu sa viete dosta rôznymi spôsobmi. Niektorí uprednostňujú vlastný dopravný prostriedok, iní zas prechádzku príjemným lesíkom. Či zvolíte jedno alebo druhé, nebude vám to trva dlho. Prechádzka lesom je približne na 25 minút a terén je nenáročný. Ideálne na májovú prechádzku.
 

Szlovákia egyetlen szélmalma éppen Holicson található. Tegyen egy kis kitérőt hozzá!
Talán mindenki tudja, hogy Hollandia a szélmalmok országa. Annak ellenére, hogy Szlovákiában inkább a víz erejét használták a malmoknál, egyetlen szélmalom mégis fennmaradt. Ha ellátogat Holicsra, akkor saját szemével is láthatja azt.
A szélmalomhoz több út is vezet. Van aki inkább a saját közlekedési eszközét használja, mások inkább egy rövid körülbelül 25 perces erdei séta közben látogtják meg. Tökéletes májusi sétának igérkezik a könnyű terepen.
 

Wiatrak w zachodniej częœci Słowacji w mieœcie Holicz jest jedynym zachowanym wiatrakiem na Słowacji.

 Na Słowacji w XIX wieku budowano wiatraki typu holenderskiego, do których zalicza się także młyn w mieœcie Holicz. Jego podstawš był nieruchomy, masywny korpus, murowany na planie koła. Ruchoma czapa dachowa ze œmigłem poruszała się według potrzeby zgodnie z kierunkiem wiatru. Młyn ten miał do 1926 roku stożkowy ruchomy dach ze œmigłem. Ruchomy dach zastšpiono póŸniej ceglanš kopułš. Młyn przestał mleć zboże po pierwszej wojnie œwiatowej. PóŸniej przez długi czas był nieczynny, dopóki po 1970 tutejsze stowarzyszenie myœliwskie nie poleciło go odrestaurować.Fascynujšcy kamienny trzypiętrowy budynek młyna z lat osiemdziesištych XIX wieku możecie zobaczyć na własne oczy. Zróbcie sobie majowy spacer przez las - to tylko 25 minut.

 

The only windmill in Slovakia is located in Holíč. Make a short walk to see it!
Almost all of us know, the Netherlands is a country of windmills. Even though there had been used power of water for buiding of mills in Slovakia, still one of the windmills has been preserved in Slovakia. When coming to Holíč you have the opportunity to see it by your own eyes.
You can reach the windmill by more options. Some of us prefer our own vehicle, the other walk through the lovely small forest. By choosing first or second option, it won´t take a long time. Walk through the woods is about 25 minutes and the terrain is unpretentious. Ideal for a May walk.

 

Der einzige Windmuehle, der sich in der Slowakei befindet, befindet sich in Holíč. Macht ihr zu ihm kleinen Spaziergang!
Wir alle wissen, dass Holland als Land der Windmuehlen bekannt ist. Trotz sich in der Slowakei bei der Bau der Windmuehlen die Kraft des Wassers auslastete, es hat sich der einzige Windmuehle in der Slowakei erhalten. Wenn ihr nach Holíč kommt, ihr habt die Moeglichkeit ihn auf eigene Augen sehen.
Ihr koennt zu dem Windmuehle per mehreren Weisen kommen. Jemand bevorzugt eigenen Kraftwagen, der andere bevorzugt Spaziergang durch das Waldchen. Egal wie ihr sich entscheidet, es wird nicht lange dauern. Spaziergang durch Waldchen dauert zirka 25 Minuten und das Terrain ist nicht hart. Man kann sagen der ideale Mai-Spaziergang.
 

Единственная ветряная мельница в Словакии, находится в Голичи. Устройте себе короткую прогулку, чтобы посмотреть не него!

Наверно все мы знаем, что Голландия является страной ветряных мельниц. Но не взирая на то, что в большинстве своем в Словакии строили мельницы на реках, используя силу воды, удалось сохранить одну единственную старинную ветряную мельницу. Когда приедете в Голич, то сможете ее увидеть собственными глазами.
На ветряную мельницу можно попасть двумя способами. некоторые легко доедут собственным транспортом, а кто любит природу, тот может сделать прогулку со своим боксером, через приятный лесок. Выберите ли вы первый вариант или второй, в любом случае это не займет много времени и сил. Прогулка через лесок займет приблизительно около 25 минут легким маршрутом. Это идеально подходит для майской прогулки.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768