SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

 

 

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

 

 

 

Viete čo má spoločné Viedeň a Holíč?
Ak odpoviete, že sa tu nachádzali sídla panovníčky Rakúsko-Uhorska, Márie Terézie tak je to len čas správnej odpovede. S rakúskou metropolou je spojené aj plemeno modrosfarbených králikov, ktoré nesú pomenovanie viedenský modrý a podobne je to aj s mestom Holíč, kde boli vyšžachtené prvé dve slovenské národné plemená králikov z ktorých jedno dostalo pomenovanie podža svojho pôvodu holíčsky modrý. Samozrejme, že dve plemená nemôžu by úplne rovnaké a ten ktorý sa viaže k Viedni je o trocha väčší a má tmavo modrú farbu srsti, tak šžachtenec z Holíča je o trocha menší a farba jeho kožušteka je svetlejšia. Holíčsky modrý sa okrem Slovenska teší obžube v Nemecku, špičkoví chovatelia sú v Maďarsku, chová sa vo viacerých krajinách Európy vrátane Vežkej Británie a minulý rok bol zaznamenaný prvý import tohto relatívne mladého plemena do USA
 

Tudja mi a közös Bécsben és Holícsban?
Ha azonnal Mária Terézia, az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodójának, itt és ott is megtalálható rezidenciájára gondol, csak részben válaszolt jól. Az osztrák nagyvárossal viszont szorosan összekapcsolódik a Bécsi kék nyúlfajta, ahogy Holíccsal is az itt kitenyésztett első két nemzeti nyúlfajtánk, melyből az egyik a Holicsi kék nyúl nevet viseli. Természetesen két külön faj nem lehet ugyanolyan, így a bécsi kék nyúl egy picit nagyobb és sötétebb árnyalatú bundát visel, míg a Holicsi kék nyúl kisebb és világosabb árnyalatokkat hord. A Holicsi kék közkedvelt nemcsak Szlovákiában, de Németországban is, nagyon jó tenyésztőket találhatunk Magyarországon, valamint számos európai országban tenyésztik a fajtát, beleértve Nagy-Britanniát is, és a múlt évben bejegyezték az első USA-ba importált egyedet ebből a viszonylag fiatal fajtából.
 

Czy wiesz, co łšczy Wiedeń i Holicz?
Jeœli odpowiesz, że rezydencje Habsburgów - to tylko częœć prawdy. Austriacka metropolia jest również kojarzona z rasš niebieskich królików, które swojš nazwę zawdzięczajš miejscowoœci pochodzenia oraz ciekawemu, szaroniebieskiemu odcieniowi futerka. Podobnie i w mieœcie Holicz powstały pierwsze dwie słowackie rasy królików, z których jedna została nazwana od miejsca pochodzenia „holickim niebieskim“. Oczywiœcie obydwie rasy nie sš dokładnie takie same. Królik wiedeński jest nieco większy i ma ciemnoniebieski odcień futerka, natomiast królik holicki jest trochę mniejszy a kolor jego futerka jest jaœniejszy. Niebieskie króliki z Holicza, prócz Słowacji, cieszš się powodzeniem w Niemczech, na Wšgrzech, sš też hodowane w innych krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, a w zeszłym roku pierwsze króliki tej stosunkowo młodej rasy były exportowane do USA.

 

Do you know what does Vienna and Holíč have in common?
Residences of sovereign of the Austro-Hungarian Empire is the half of correct answer only. Connected to austrian metropol is also breed of blue coloured rabbits, called Blue of Vienna and also similarly to Holíč town, where breeding of first two slovakian national rabbits breed have been established, one of them has been called according to its origin - Blue of Holic rabbit. Of course two breeds can not be excactly the same and that one connected to Vienna is quite biger and has dark blue colour of hair. That one coming from Holic is quite smaller and colour of his coat is lighter. Except Slovakia the Blue of Holic is admired in Germany, top breeders are in Hungary, is bred in more european countries, Great Britain included and last year the first import of this relativally young breed to the USA has been noticed.
 

Wisst ihr, was gemeinsames haben die Städte Wien und Holíč?
Wenn ihr antwortet, dass sich hier die Wohnsitze der Maria Theresia , Herrscherin der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie befunden haben, so ist das nur ein Teil der richtigen Antwort. Mit der oesterreichischen Metropole ist auch die Rasse blaufarbigen Kaninchen verbunden, welchen Name ist Wiener Blaue Kaninche. In Holíč waren die erste zwei slowakische nationale Rassen von Kaninchen hochgezuechtet, wovon eine Rasse tragt Name Holicer Blaue Kaninche nach seinem Herrkunft. Die zwei verschieden Rassen koennen selbstverständlich nicht identisch sein. Das Wiener Blaue Kaninche ist ein bisschen groesser und sein Haar ist dunkelblau, das Holicer Blaue Kaninche ist ein bisschen kleiner und sein Pelz ist heller. Holicer Blaue Kaninche ist sehr beliebte Rasse nicht nur in der Slowakei, sondern auch in Deutschland. Man findet den Spitzenzuechter auch in Ungarn. Das Holicer Blaue Kaninche zuechtet man in mehreren Ländern der Europa inbegriffen Britannien. Es war voriges Jahr der erste Import dieser relativ jungen Rasse in die USA aufgenommen.
 

 

А знаете что общего между Веной и Голичем?
Если ответите, что и там и там были места жительства императрицы Австро-Венгрии, Марии-Терезы, это будет только малая часть ответа на этот вопрос. С Австрийской метрополией связана и порода голубых кроликов, которые имеют название Венский голубой кролик и подобное есть и в городе Голич, в котором были выведены две первые национальные породы кроликов из которых одна порода получила название Голичский голубой кролик. Естественно, что обе породы не могут быть одинаковые и тот, что относится к Вене является немного крупнее и и имеет темно голубой окрас, а выведенный в Голичи немного меньше, но окрас шерстки светлее. Голичский голубой кролик кроме Словакии, разводится и в Германии, много любителей есть и в Венгрии, разводят эту породу во многих странах Европы, включая и Англию. В прошлом году был отмечен и первый импорт этой молодой породы в США.
 

Viedenský modrý králik / Blue of Vienna

Holíčsky modrý králik / Blue of Holic

 

 

 

 

Olejomažba holíčskeho modrého králika

 

 

Prvé dve slovenské plemená králikov vyšžachtené v Holíči. Slovenský sivomodrý rex a holíčsky modrý králik.

First two slovak rabbit breeds breeding have been established in Holíč. Slovak grey-blue Rey and Blue of Holič rabbit.

 

 
 

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768