SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

 

 

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

Máte radi tajomstvá? V Holíči môžete vidie praveké kamenné piliere!
Ak povieme mesto Amesbury, tak len znalejší sa vedia rýchlo zorientova, ale monument Stonehenge je už ovea známejší pojem. Svetoznáma kamenná stavba sa nachádza neďaleko tohto anglického mestečka. Pochádza z doby kamennej a predstavuje najstaršie slnečné hodiny na svete.
Ak práve nemáte cestu do Británie, ale chystáte sa do Holíča,  istotne si nezabudnite pozrie menhiry (praveké kamenné piliere), ktoré sa tu nachádzajú. Podobne ako v Anglicku aj v Holíči sú kamene symbolicky rozostavané do tvaru slnečných hodín a môžeme na nich vidie rôzne vysekané symboly či nájs v ich tvaroch podobnos s žuďmi a zvieratami.
 

Szeretik a titkokat? Holíčon őskori kőpilléreket látogathatnak meg!
Ha megemlítjük Amesbury városát, akkor csak nagyon kevesen fogják tudni behatárolni a helyszínt, de Stonehenge már sokkal ismertebb. A világhírű kőkorszakból származó kőépítmény a  legrégebbi napóra, és nem messze található az angol városkától.
Ha éppen nem készülnek Nagy-Britanniába, de Holičra viszont igen, ne hagyják ki az itt található menhirek (őskori kőpillérek) megtekintését. Ahogy Angliában, úgy az itteni kőpillérek is szimbolikusan napóra alakjában vannak elhelyezve. Az alakjukban emberekkel és állatokkal való hasonlóságokat lehet felfedezni, valamint a felszínűkbe róva szimbólumokat is találhatunk.
 

Słowacki Stonehenge w Holiczu
Lubisz sekrety? W mieœcie Holicz (Holíč) można zobaczyć prehistoryczne kamienne menhiry!
Œwištynia w Holiczu oraz kamienne obiekty kultu to dodatkowy powód, by odwiedzić Zahorie. Przy wzmiance o mieœcie Amesbury nie każdy się zorintuje o co chodzi. Ale gdy powiemy Stonehenge, zapewne każdy będzie wiedział, że mowa tu o jednej z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodzšcej z epok neolitu i bršzu.
Podobnie jak w Anglii, w Holiczu kamienie zostały symbolicznie ułożone w formie zegara słonecznego. Sš dostępne dla turystów, a w ich kompozycjach można rozpoznać kształty zwierzšt, narzędzi czy ludzkich sylwetek.

 

Do you like secrets? There you can see prehistorical stone pillars in Holíč!
By saying Amesbury town, only the more knowing ones are able to orientate, but Stonehange monument Is much more known image. Worldknown stone construction is situated nearby this english town. Coming from stone Age and presents the oldest sundials of the world. If are you currently not  planning your trip to Britain, but coming to Holič, don’t forget to see menhiry (prehistorical stone pillars) to be found there. Similarly like in England in Holíč as well stones are symbolically constructed into the sundials shape and we can see different symbols stamped on them, or to see similarity of their shapes to people or animals.
 

Habt ihr Geheimnisse lieb? Es gibt in Holíč die urzeitliche Steinpfeiler zu sehen!
Wenn man die Stadt Amesbury sagt, dann koennen sich nur die kundigen Menschen orientieren. Das Monument Stonehenge ist schon mehr bekannter Begriff.
Das weltberuehmte Steinbauwerk befindet sich nicht weit von diesen englischen Städtchen. Es stammt aus der Steinzeit und stellt die älteste Uhr auf der Welt dar.
Wenn ihr keine Fahrt nach Britannien plant, aber ihr plant die Fahrt nach Holíč, vergesst ihr bitte nicht  die Menhire (die urzeitliche Steinpfeiler) sich ansehen die sich hier befinden. Die Steine sind in Holíč ähnlich wie in England symbolisch in die Gestalt der Sonnenuhr aufgestellt und es sind auf den Steinen verschiedene eingehaute Symbole zu sehen und die Aehnlichkeit mit Menschen und Tieren in seiner Form zu finden.

 

Любите тайны? В Голичи можете увидеть доисторические столпы!
Если вспомним место Амсбари, так знающие смогут сказать, что это, но монументы Стоунхэджа являются намного известнейшим памятником. Известнейшие каменные изваяния находятся недалеко от этого английского городка и происходят из каменного века и представляют самые старые солнечные часы на свете. Если вы не путешествуете в Англию, а собираетесь на выставку в Голич, обязательно посмотрите доисторические каменные столпы, которые ту находятся. Подобно, как и в Англии, они поставлены в форме солнечных часов, а так же на них можно увидеть доисторические изображения людей и животных.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768