SLOVENSKÝ BOXER KLUB HUNGÁRIA BOXER CLUB | KLUB BOKSERA W POLSCE |  BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY   

 CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

 

 

 

www.boxer-show.eu

www.euroboxer.eu

 

 

KLUBOVÁ VÝSTAVA BOXEROV  (CAC / CAJC)

71. výstava SBK

19. 5. 2018 * Tlmače

Areál: Reštaurácia & Penzión Lipa, Kozmálovská cesta 153/1, 935 21 Tlmače
 

so zadávaním titulov: CAJC, CAC, ČKŠ,

Klubový víťaz mladých,  Klubový víťaz, Mr. Boxer, Miss Boxer, BOS, BOB. 

 

Rozhodcovia:
MVDr. Jaromír Špicera (CZ) -PSY
Zd
zislaw Wajman (PL) -SUČKY

   

PROGRAM:

7.00 - 9.00                prijímanie psov

9.15                         otvorenie výstavy

9.30 - 15.00              posudzovanie v kruhoch, zadávanie titulov a odovzdávanie cien

 

TRIEDY:

Mladší dorast:           do 6 mesiacov

Dorastu:                   od 6 do 9 mesiacov

Mladých:                  od 9 do 18 mesiacov

Stredná:                   od 15 do 24 mesiacov

Otvorená:                 nad 15 mesiacov

Pracovná:                nad 15 mesiacov pre psy so skúškou z výkonu

Šampiónov:              nad 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov Medzinárodný, ale šampión členských krajín FCI

Čestná:                   nad 15 mesiacov, mimo súťaž. Pre psy, ktoré majú tituly ako v triede šampiónov.

Veteránov:               nad 8 rokov

 

POPLATKY:

Za prvého psa:                                            30 EUR
Za každého ďalšieho psa:                           25 EUR
Triedy „baby“, dorastu a veteránov a čestná: 10 EUR
Súťaž chovateľských skupín:                       5 EUR
(Predvádza chovateľ svoje minimálne tri odchovy, ktoré nemusia byť v jeho vlastníctve, avšak musia pochádzať minimálne po dvoch otcoch, alebo matkách)
Súťaž o najlepšieho plemenníka:                 5 EUR
(Nastupuje plemenník, ktorý nemusí byť vystavený v riadnej konkurencii, minimálne s troma potomkami, ktorí súťažili v ktorejkoľvek  z tried)

 

UZÁVIERKA: 5. 5. 2018

PREDĹŽENÁ UZÁVIERKA: 13. 5. 2018 do 24.00

Prihlasovanie na výstavy len on-line: 

 

 

Kontakt:

Slovenský boxer klub

Matejovec 452

916 16 Krajné

Slovensko

info@boxerklub.sk

 

 

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a SBK a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a  požiadať o  jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Upozornenie pre vystavovateľov!

Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

 

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1

Reserve CAC - môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

Klubový víťaz mladých  - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1,CAJC v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach

Klubový víťaz -  tento titul môže byť zadaný v oboch farebných rázoch, oboch pohlaviach. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali V1, CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

Mr. Boxer (najlepší pes ) – do súťaže nastupujú psi kluboví víťazi  mladých, kluboví víťazi a V1 z triedy veteránov

Miss  Boxer (najlepšia suka ) – do súťaže nastupujú sučky klubové víťazky  mladých, klubové víťazky a V1 z triedy veteránov

BOB - udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena.

BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia

 

Prihlásenie

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE - www.dogshow.sk Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. Storno prihlášky nie je možné. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SBK, SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky

 

Posudzovatelia

Zmena posudzovateľov vyhradená.

Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.

 

 

 

Predstavujeme rozhodcov

 

 

 

 

MVDr. Jaromír Špicera (CZ)

 

Vzdelaním som veterinárny lekár s vlastnou praxou. Prvého boxera, pásikavú sučku Ambru Rým-box, mi rodičia kúpili keď som mal 14 rokov. S ňou som absolvoval prvé výstavy, pracovnú skúšku a skúšku chovnosti. Založil som chovateľskú stanicu Azaret, z ktorej boli známi napr. ch. Citus Azaret alebo ch. Erinela Azaret. Odchoval som 11 vrhov v 4 generáciách.
Som zakladajúcim členom novodobého českého Boxerklubu. V minulosti som bol tiež skúšobným komisárom nových posudzovateľov, súdnym znalcom pre odbor kynológia a predsedom Boxerklubu v roku 1992, kedy bol český Boxerklub prijatý za člena ATIBOXu.
Posudzovateľom som od roku 1982, medzinárodným od roku 1986. Posudzoval som klubové, výročné a medzinárodné výstavy, okrem Česka tiež v Polsku, Slovensku, Holandsku, Rakúsku, Chorvátsku, Estónsku, Slovinsku, Dánsku a Maďarsku. Boxery sú mojou vášňou už viac ako 40 rokov.
FCI jazyk – nemčina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdzislaw Wajman (PL)

 

 

Môj celoživotný príbeh s boxermi sa začal v roku 1978 v mojich štrnástich rokoch, kedy som sa stal šťastným majiteľom zlatej sučky menom Bambi Konary. V tomto roku som sa stal aj členom Poľského kynologického zväzu v pobočke Opole. Tam som neskôr zastával funkciu Vedúceho sekcie pre boxerov. V súčasnosti som Vedúci sekcie FCI plemien druhej skupiny. V Poľskom boxer klube som zástupca predsedu revíznej komisie. Vlastním chovateľskú stanicu Les pod Lipami.
Rozhodcom pre boxerov som sa stal v roku 1997 a v súčasnosti som medzinárodný rozhodca FCI. Posudzoval som národné, medzinárodné, klubové a výročné výstavy v Poľsku a Českej republike. Okrem členstva v Poľskom boxerklube som taktiež aj členom Boxerklubu ČR.
Boxeri sú moja vášeň.
 

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768