SLOVENSKÝ BOXER KLUB ATIBOX | SKJ | FCI

 

 

 

                                                                                

 

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA BOXEROV - ATIBOX *

ATIBOX WORLD CHAMPIONSHIP * ATIBOX WELTMEISTERSCHAFT

 

29.4. - 30. 4. - 1. 5. 2016 * Vrbové * Slovensko

 

 

 

 

 

HOME

RESULTS / VÝSLEDKY

RICHTER / JUDGES / ROZHODCOVIA  

HELFER / HELPERS / FIGURANTI

TEAMS

A - FÄHRTE / TRACKING / STOPY

B - UNTERORDNUNG / OBEDIENCE /  POSLUŠNOSŤ

C - PROTECTION / DEFENS / OBRANA

VRBOVÉ

FESTABEND / DINNER / SPOLOČENSKÝ VEČER

HOTELS BOOKING

WAS ZU SEHEN  / WHAT TO SEE / OPLATÍ SA VIDIEŤ

CHAMPIONSHIP / WELTMESTERSCHAFT 2009

CENTRALEUROPEAN BOXER SHOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neues / News/ Novinky:

 

>>> RESULTS / VÝSLEDKY  <<<

 

 >>> ONLINE INFO EN/CZ PROFIDOG.cz <<<

 

 

>>> FOTO 1 - 29.5. 2016 <<<

 

>>> FOTO 2 - 30.4. 2016 <<<

 

>>> FOTO 3 - 30.4. 2016 <<<

 

>>> FOTO 4 - 30.4. 2016 <<<

 

>>> FOTO 5 - 1. 5. 2016 <<<

 

>>> FOTO 6 - 1. 5. 2016 <<<

 

>>> FOTO 7 - 1. 5. 2016 <<<

 

>>> KATALOG PDF <<<

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladies and gentlemen, dear boxer friends,
 
on behalf of ATIBOX I would like to extend to all of you a warm welcome to the supreme annual event for all owners and breeders of working boxer, ATIBOX IPO World Championship 2016, organized in well known Vrbové, in always warm and friendly, but overall beautiful Slovakia!
 
Having in mind that boxer is not only beautiful but also a wonderful working dog, always prepared for the challenging tasks, these days of competitive efforts of both boxers and the handlers will culminate with the promotion of the new boxer winner - the IPO World Boxer Champion. The presence of eleven national teams from ever-growing ATIBOX member countries, not only from Europe, but also from Japan, will ensure that this year's Boxer IPO World Championship will be the most spectacular event for the whole boxer world!
 
Therefore I would like to express my sincere and true gratitude to the Boxer Club of Slovakia for taking over the great responsibility and demanding task to prepare and organize this supreme competition of utmost importance in the lovely city of Vrbové, especially to the one of the most important and well known persons in the whole boxer world - Mr. Jožef Šuster, the president of Boxer Club of Slovakia, with his always prepared and brilliant organizing team.
 
I would also like to thank cordially to the judges on ATIBOX IPO World Championship 2016 - Mr. Karl Klingenbrunner from Austria, Mr. Jozef Adamuščin from Slovak Republic and Mrs. Constanze Quarg from Germany and to wish them a good and fair work in the field.
 
Finally, I would like to thank to the leaders and all of the competitors from the numerous national teams, carefully selected by ATIBOX member countries who will take part in this prestigious competition event and celebrate together not only the best working boxers and champions, but all of the boxers, participating at this magnificent ATIBOX championship.
 
In a deep trust that we will all enjoy in sharing the beautiful experience of ATIBOX IPO World Championship 2016 in wonderful scenery of the city of Vrbové, I wish you all a best sportive luck and may the best boxer win!
 
Prof. Dr. Milos A. Lucic
ATIBOX President

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení športoví priatelia, milí hostia,
som nesmierne rada, že práve naše mesto hosťuje Majstrovstvá sveta boxerov Atibox.
Chcem Vás v mene mestskej samosprávy privítať v našom malebnom a historickom mestečku, ležiacom na úpätí Malých Karpát.
Známy filozof Chryzostomos kedysi povedal: „Keby si mal tisíce pokladov, nič nie je toľko hodné ako ozajstný priateľ.“
Iste mal na mysli priateľstvo medzi ľuďmi. A predsa sa dá tento výrok aplikovať aj na zvieratá, tentoraz mám na mysli štvornohých priateľov – psíkov. O tom sa môže každý presvedčiť: či už v armáde, polícii, v domácnostiach, ale aj športe a inde.
V dnešnom pretechnizovanom svete stúpa záujem ľudí o prírodu a užší kontakt s ňou. Z toho dôvodu rastie význam psa v našom živote. Pes bol oddávna našim spoločníkom a jedným z prvých domácich zvierat vôbec. Pes je našim priateľom, druhom v detstve, samote, starobe, pre nevidiacich, je s nami vo voľnom čase i v dobe plnenia rôznych povinností.
Preto je pre mňa obzvlášť  potešiteľné, že vrcholné kynologické podujatia majú u nás domovské právo – a my na radnici sa z toho nielen tešíme, ale cítime aj povinnosť tieto podujatia podľa svojich možností podporovať. Veď majú nielen súťaživý, ale aj výchovný charakter.
Som rada, že v našom meste sú schopní organizátori na čele s Miroslavom Slovákom, ktorí takúto akciu vedia pripraviť na veľmi dobrej úrovni.
Tým, ktorí sú v našom meste po prvý raz, chcem aspoň stručne predstaviť naše mestečko.
Vrbové leží 10 km severozápadne od Piešťan, má okolo 6000 obyvateľov. Jeho história siaha až do praveku. Doklady o našich slovenských predkoch máme už z 9. storočia. V r. 1398 v historických dokumentoch Vrbové prvý raz vystupuje ako mestečko a tento charakter si zachovalo až do súčasnosti. Od stredoveku sa vo Vrbovom sústreďovali remeslá, obchod a vinohradníctvo. Samozrejme ho neobišli ani veľké prírodné, vojnové a epidemické pohromy. Medzi také patrili vpády Turkov do mestečka v r. 1599 a 1663, keď osmanské hordy pozabíjali a odvliekli do zajatia stovky našich predkov a prepuknutie cholery v r. 1831, keď zomrelo behom dvoch mesiacov 500 až 600 ľudí. Nové impulzy pre rozvoj mesta nastali od polovice 20. storočia, najmä po vzniku textilného podniku Trikota a od sedemdesiatych rokov, keď nastala rozsiahla bytová výstavba. To našlo výraz aj v skutočnosti, že v roku 1967 bol Vrbovému znovu priznaný štatút mesta.
Terajšie vedenie mesta Vrbové, na čele ktorého stojím, robí všetko preto, aby život vo Vrbovom bol príjemný a aby sa tu dobre cítili aj jeho návštevníci.
Svoj príhovor končím želaním, aby ste sa, vážení priatelia, milí hostia, cítili v našom meste aj Vy dobre a odnášali si od nás najkrajšie dojmy – spomienky. A do samotného športového zápolenia, ktoré je pred nami, mi ostáva už len zaželať veľa zdaru a veľa športových úspechov.
 
Dott. Mgr. Ema Maggiová,
primátorka mesta Vrbové

 

Liebe Sportfreunde, liebe Gäste,
Ich bin sehr froh, dass gerade unsere Stadt die WM-Atibox Boxer veranstaltet.
Ich möchte Sie im Namen der Stadtselbstverwaltung in unserer malerischen und historischen Stadt, die am Fuße der Kleinen Karpaten liegt, willkommen heißen.
Der bekannte Philosoph Chrysostomos hat einmal gesagt: "Wenn du tausende von Schätzen hättest, nichts wäre so viel wert als ein wahrer Freund."
Sicherlich meinte er die Freundschaft zwischen den Menschen. Man kann doch diese Aussage auch bei den Tieren anwenden, dieses Mal denke ich an unsere vierbeinigen Freunde – Hunde. Jeder kann sich davon ueberzeugen: ob in der Armee, bei der Polizei, im Haushalt, oder auch im Sport usw.
In der heutigen vertechnisierten Welt  wächst  das Interesse der Menschen für die Natur und einen engeren Kontakt mit ihr. Aus diesem Grund wächst  die Bedeutung des Hundes in unserem Leben. Seit alters war der Hund unser Begleiter und er war einer der ersten Haustiere überhaupt. Der Hund ist unser Freund, unser Partner in der Kindheit, in der Einsamkeit, im Alter, für Blinde, ist bei uns in unserer Freizeit und auch beim Nachkommen unserer Pflichten.
Daher ist es für mich besonders erfreulich, dass die zynegetische Spitzveranstaltungen bei uns das Heimatsrecht haben - und wir im Rathaus freuen uns nicht nur darüber, sondern fühlen uns verpflichtet, diese Veranstaltungen im Rahmen unserer Moeglichkeiten zu unterstützen. Denn sie haben nicht nur einen Wettbewerbscharakter, sondern auch einen Erziehungscharakter. Ich bin froh, dass es  in unserer Stadt  fähige Organisatoren mit Miroslav Slovák an der Spitze gibt,  die eine solche Veranstaltung auf hohem Niveau vorbereiten können.
Denjenigen, die zum ersten Mal in unserer Stadt sind, möchte ich unsere Stadt kurz vorstellen.
Vrbové liegt 10 km nordwestlich von Piešťany und hat etwa 6.000 Einwohner. Ihre Geschichte reicht zurück bis in das Uralter. Die Nachweise ueber unsere slowakischen Vorfahren stammen aus dem 9-ten Jahrhundert. In den historischen Dokumenten von dem Jahr 1398 tritt Vrbové erstens als Städtchen auf und diesen Charakter bewahrt es bis jetzt heute. Seit dem Mittelalter konzentrierten sich in Vrbové Handwerke, Handel und Weinbau. Natürlich haben große Umwelt-, Kriegs- und epidemische Katastrophen diese Stadt nicht umgangen. So gab es zum Beispiel die türkische Invasion in die Stadt in den Jahren 1599 und 1663,  als die osmanischen Horden Hunderte unserer Vorfahren getoetet haben und in die Gefangenschaft fortgeschleppt haben und Ausbruch der Cholera im Jahr 1831, als binnen 2 Monate  500 bis 600 Personen gestorben sind. Neue Impulse für die Entwicklung der Stadt kamen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, vor allem nach der Gründung der Textilfirma Trikota und seit den siebziger Jahren mit dem Beginn eines umfangreichen Wohnungsbaus. Das hat sich auch in der Tatsache gezeigt, dass Vrbové in 1967 wieder den Status der Stadt zuerkannt bekommen hat.
Aktuelle Stadtführung der Stadt Vrbové, an deren Spitze ich stehe, macht alles dafuer, dass das Leben in Vrbove angenehm ist und dass man sich hier wohl fühlt auch als Besucher.
Meine Rede beende ich mit dem Wunsch, dass ihr euch, liebe Freunde, liebe Gäste, hier in unserer Stadt wohl fühlen und von uns die schönsten Eindrücke und Erinnerungen mitnehmen. Und für die sportlichen Wettkämpfe, die vor uns stehen, bleibt mir ihnen nur viel Glück und viele sportliche Erfolge zu wünschen.

Dott. Mgr. Ema Maggio,
Bürgermeisterin von Vrbové

 

 


Organizačný výbor Majstrovstiev sveta ATIBOX 2016
Organizing team of WM ATIBOX 2016


Jozef Šuster
Miroslav Slovák
Andrej Dudáš
Jana Korcová
Lenka Mlynková
Ľubomír Perniš
Marek Sopko
Dominika Šusterová

 

Dozor nad stopami / Leader of tracking
Dušan Hladík

Šlapači / Tracklayer’s
Stanislav Koráb
Ivan Lahuta
Karel Mošnička

Spracovanie katalógu / Catalogue:
Ján Zlata

 
 

 

Mr. Bernhard Knopek has corrected the first timetable. We are uploading the corrected one.
Herr Bernhard Knopek hat den ersten Zeitplan korrigiert. Wir hochladen den korrigierten.
Pán Bernhrad Knopek opravil pôvodný harmonogram. Uverejňujeme opravený.

>>> Zeitplan / Časový harmonogram ATIBOX 2016 xls <<< >>> pdf <<<

 

 

On this training field what is next to the main stadion may competitors of World Championship train individually. There are no training accessorires, if you need, it is necessary to use your own.

Auf diesem Trainingplatz der neben den Hauptstadion ist, koennen die Spielzeilnehmern individuell trainieren. Dort gibt es keine Tools zu trainieren, es ist nötig die eigene zu Benutzen.

Na tejto tréningovej ploche, ktorá je vedľa hlavného štadióna, môžu účastníci Majstrovstiev sveta individuálne trénovať. Nie sú na nich ale žiadne pomôcky na tréning, preto ak ich potrebujete, je nevyhnutné použiť svoje.


GPS: 48°37'41.3"N 17°43'19.1"E

 

 

 

 

 

Program for 29.04. – 01.05.2016:


Friday, 29.04. 2016 (Piatok)


Training in the stadium  / Tréning na štadóne

(08.00 Starting registration of the teams) / Registrácia tímov
 

- 08.00 – 08.30 Belgium

 

- 08.30 – 09.40 Czech Republic

 

- 09.40 – 10.40 Germany


- 10.40 – 11.10 Spain

 

- 11.10 – 11.30 Italy


- 11.30 – 12.10 Japan, Hungary, Netherlands, Poland


- 12.10 – 12.40 Finland, Slovensko

 

14.00 – 14.45 veterinary check / chip control / Veterinárna kontrola a kontrola čipov

15.30 Meeting team leader /Stretnutie vedúcich tímov

16.00 Protection demonstration / Selection of the helpers with the judge for “C”

Skúšobný pes / Výber figurantov s rozhodcom pre "C"

17.00 Opening ceremony / Slávnostné otvorenie

19.00 Drawing / Dinner (Vrbové, Kúria Mórica Beňovského,
GPS 48°37'14.8"N 17°43'28.3"E)

Losovanie /večera

Saturday, 30.04.2016 (Sobota)

08.30 Begin competition in the stadium / Začiatok súťaže na štadióne

 >>> pdf <<<

 

20.00 Gala dinner / Gala večer 

(Vrbové, Kúria Mórica Beňovského, GPS 48°37'14.8"N 17°43'28.3"E)

Sunday, 01.05.2016 (Nedeľa)

08.30 Begin competition in the stadium / Začiatok súťaže na štadióne

>>> pdf <<<

 

14.30 Closing ceremony / Dekorovanie víťazov

 

 

 

 

Träningsfährteplatz / Training tracking field / Miesto pre tréningové stopy

 

48°36'56.4"N

17°42'42.7"E

 

 

 

 

 

 
 

 

 

>>> DOWNLOAD PDF <<<

 

Prüfungsordnung für die internationalen Gebrauchshundprüfungen und die internationale Fährtenhundprüfung
der FCI

 

REGULATIONS FOR THE INTERNATIONAL UTILITY DOG TRIALS AND THE INTERNATIONAL TRACKING DOG TRIAL OF THE FCI

 

 
 

 

Futbal štadion MFK Vrbové

 

 

Vrbové, Športová ulica

 

 

 

48°37'35.3"N 17°43'23.6"E
 

 

 

© Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768